ZAANSTAD - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in opdracht van de provincie Noord-Holland in samenwerking met Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de gemeente Zaanstad, onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna.


Dat hebben de 4 partijen gezamenlijk afgesproken. Ook hebben de partijen in een zogenaamd addendum afspraken gemaakt over de gevolgen van het onderzoek. Besluitvorming over het addendum, en hiermee de opdrachtverlening aan het RIVM, vindt komende weken plaats. De 4 partijen zijn blij dat na zo een lange tijd het RIVM aan de slag kan.

Eerste stap: toetsingskader

Het onderzoek van RIVM bestaat uit 2 onderdelen. Eerst stelt het RIVM een generiek toetsingskader op voor het recreëren op stortplaatsen in het algemeen. Vervolgens maakt het RIVM met dit toetsingskader een risicobeoordeling voor de stortplaats Nauerna. Hierbij zal het RIVM adviseren of er maatregelen nodig zijn om veilige recreatie mogelijk te maken op Park Nauerna en - zo ja - welke.

Als de resultaten bekend zijn

Het onderzoek zal naar verwachting duren tot eind 2023. In het addendum, een aanvulling op de overeenkomst uit 2013, leggen de partijen de afspraken vast over de gevolgen van dit onderzoek. Als het RIVM dit adviseert, neemt Afvalzorg zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het onderzoek maatregelen zodat Park Nauerna ter grootte van 60 hectare veilig kan worden ingericht en opengesteld. Provincie Noord-Holland spant zich in om deze maatregelen te borgen in de milieuvergunning van Afvalzorg. Gemeente Zaanstad spant zich in om deze maatregelen planologisch mogelijk te maken.

Deze afspraken zijn in lijn met de afspraken die eerder gemaakt zijn in het kader van de mediation overeenkomst die in 2013 is gesloten.

Voorgeschiedenis

Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Afvalzorg en BGN hebben in 2013 in een overeenkomst afgesproken dat er een openbaar park komt op de locatie van de voormalige stortplaats Nauerna. In juni 2015 werd fase 1 van Park Nauerna geopend. In augustus 2018 heeft de Raad van State de gemeente Zaanstad opdracht gegeven om de veiligheid van recreëren beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna. Na een GGD-advies werd het recreatiepark op verzoek van de gemeente in maart 2019 door Afvalzorg gesloten.

In 2020 stelde gemeente Zaanstad het bestemmingsplan vast. Over de wijze waarop veilig gerecreëerd kan worden op Park Nauerna is echter geen overeenstemming bereikt tussen de partijen van Overeenkomst Nauerna. Provincie Noord-Holland heeft daarom in 2020 in overleg met alle partijen het RIVM betrokken. Uit de hierop volgende gesprekken kwam de wens naar voren dat er eerst een generiek toetsingskader moet worden ontwikkeld voor veilig recreëren op stortplaatsen op basis waarvan het RIVM een risicobeoordeling voor Park Nauerna kan uitvoeren. Dit vormt de basis voor een advies over de risico’s en veiligheid van recreatie.