ZAANDAM - ‘Nieuws uit B&W’ bevat een selectie van de collegebesluiten die gevolgen hebben voor inwoners en/of ondernemers van Zaanstad, of een verandering van beleid met zich meebrengen. De volledige besluitenlijst van B&W (zonder samenvattingen), wordt de week volgend op de collegevergadering geplaatst op het gemeentelijk Raadsinformatiesysteem. Het Raadsinformatiesysteem is in te zien via de website van de gemeente: https://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi

Portefeuille Openbare Orde en Veiligheid

Tijdelijk cameratoezicht op Galjoenstraat en Rozengracht

Op de Galjoenstraat en de Rozengracht in Zaandam is al langere tijd sprake van verschillende vormen van overlast die leiden tot gevoelens van onveiligheid bij bewoners, ondernemers en passanten. Gezien de hardnekkigheid van de problematiek heeft de burgemeester daarom, in aanvulling op andere manieren van toezicht, besloten tot cameratoezicht voor de duur van maximaal drie maanden op deze locaties. Op basis van de APV is de burgemeester hiertoe bevoegd in het belang van de handhaving van de openbare orde.

Cameratoezicht heeft als eerste een signalerende functie om politie en andere hulpdiensten op straat te kunnen aansturen. Daarnaast mogen de beelden onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld vandalisme. Dat kan voor potentiële daders een overweging zijn hiervan af te zien. Na plaatsing van de camera’s zal iedere maand een evaluatie plaatsvinden van de resultaten van het toezicht. Op basis daarvan wordt geadviseerd over continuering van het cameratoezicht.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

Overeenkomst over Tijsterman-locatie

Het college besluit tot ondertekening van een overeenkomst met ontwikkelaar Kondor Wessels voor de ontwikkeling van de Tijsterman-locatie aan de Kalverringdijk in Zaandam. Het gaat om een plan om twintig woningen met tuin te bouwen op de plek van een voormalig industrieel gebied. Het plan past goed in de dijkomgeving en er zal gebruik worden gemaakt van houten casco’s, natuurlijke materialen en oorspronkelijke kleuren uit de Zaanstreek. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over duurzaamheid, inrichting van de openbare ruimte en financiële aspecten. Deze afspraken passen in MAAK.Zaanstad, waarbij gewerkt wordt aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Door het omzetten van werkgebieden in woonwijken kan voorkomen worden dat er in het buitengebied gebouwd wordt. Na het afsluiten van de overeenkomst kan gestart worden met de vergunningaanvraag en de bestemmingsplanprocedure.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimte voor 89 woningen aan Fortuinlaan

Het college stelt het wijzigingsplan Fortuinlaan Krommenie vast. Daarmee wordt het mogelijk om op de plek van de dr. Engel van der Stadtschool aan de Fortuinlaan in Krommenie 79 woningen met tuin en 10 appartementen te bouwen. Het plan is door ontwikkelaar Thunnissen in samenspraak met de buurt gemaakt. Er is daarbij rekening gehouden met de inrichting en bebouwing van de huidige wijk. De stijl van de woningen is eigentijds, maar met de uitstraling van een jaren dertig woonwijk. Bij het plan horen natuurbeschermende maatregelen, met name ten behoeve van de huismus.

Portefeuille Wonen

Regionale woningbouw in beeld

Gemeenten in de voormalige Stadsregio Amsterdam hebben op verzoek van de provincie informatie in beeld gebracht over het regionale woningbouwprogramma. Dit als aanvulling op het Regionaal Actieprogramma wonen 2016-2020. In de overzichten is berekend hoe vraag en aanbod zich in de regio tot elkaar verhouden. Er is regionaal een voorzien tekort van ruimt 17.000 woningen in vrijwel alle marktsegmenten. Daarom gaan de betrokken gemeenten –zoveel mogelijk binnen de huidige stadsgrenzen- woningen bouwen. Gemeenten geven daarnaast aan wat hun individuele en gezamenlijke inzet is op woonbeleid in de provincie. De overzichten en toelichting worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuille verkeer en mobiliteit

College akkoord met voorstel vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam heeft de deelnemende gemeenten twee stukken voorgelegd: de ontwerpbegroting 2018-2021 en een voorstel voor de samenstelling van de bestuursorganen: De ontwerpbegroting schetst het perspectief voor de komende jaren en schetst een evenwichtig beeld van auto, openbaar vervoer en fiets, en sluit daarmee aan op de Zaanse ambities. Deze wordt later dit jaar uitgewerkt in de definitieve begroting, die in december ter besluitvorming in de regioraad voor ligt.

Daarnaast ligt er het voorstel om de Regioraad en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio te verkleinen, naar aanleiding van het advies van de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst. Dit gelet op het takenpakket van de Vervoerregio, dat zich per 1 januari 2017 concentreert op de verkeer- en vervoertaken. Voor de verkleining van de Regioraad spreekt Zaanstad de voorkeur uit voor een verkleining tot 36 leden. Hierbij geeft Zaanstad wel het belang aan om de zienswijze van de kleinere gemeenten te betrekken in het laatste besluit.

Voorgesteld wordt om de zienswijzen te versturen aan de vervoerregio, onder voorbehoud van het raadsbesluit hierover.

Portefeuille duurzaamheid

Stand van zaken warmtenet - volgende fase voor verdere uitwerking

Recent tekende Zaanstad een intentieovereenkomst met Parteon, ZVH, VVE Perim en Pahurs, Rochdale , Alliander DGO en ENGIE voor een warmtenetwerk in Zaandam-Oost. De afgelopen drie maanden zijn intensieve gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen en diverse externe expertadviezen ingewonnen. Het college informeert de raad over de laatste stand van zaken:

 • De onderhandelingen tussen de woningbouwcorporaties en warmteleverancier ENGIE bevinden zich in de afrondende fase. Tegelijkertijd is dit voor partijen een belangrijke fase, omdat nu details van de afspraken worden vastgesteld. Om deze afrondende fase te faciliteren is afgesproken om een onafhankelijk procesbegeleider in te huren.
 • Omdat het marktinitiatief al eerder niet haalbaar is gebleken, is bij de vaststelling van de uitvoerings- en investeringsagenda MAAK-Zaanstad op 10 november 2016 vanuit het Investeringsfonds, € 4 miljoen voorlopig gereserveerd voor een bijdrage aan het warmtenet. Een bijdrage in het Infrabedrijf, in de vorm van een participatie in het Infrabedrijf, lijkt vooralsnog het meest passend bij de opgave omdat dit de mogelijkheid biedt om de transitie naar klimaatneutraal en aardgasloos te bevorderen. Besluitvorming hierover dient nog aan de raad te worden voorgelegd.
 • De gemeente heeft een concept warmteplan opgesteld met een aansluitverplichting – voor een aantal nieuwbouwgebieden rondom het beoogde warmtetracé. Ontwikkelaars hebben de ruimte om te kiezen voor een vergelijkbaar duurzaam alternatief, bijvoorbeeld all-electric. Aansluiten op aardgas is daarbij geen optie. Ook de besluitvorming hierover dient nog aan de raad te worden voorgelegd. Voorzien wordt dat er in de tweede helft van 2017 overeenstemming zal worden bereikt tussen ENGIE en de woningcorporaties. Wanneer dit het geval is zal de besluitvorming, in college en gemeenteraad, in procedure gaan.

Portefeuille Werk en Inkomen

Gemeenschappelijke regeling voor participatiebedrijf

Het college stelt de raad voor om met de gemeente Purmerend een gemeenschappelijke regeling te treffen voor de oprichting van een bedrijfsvoeringsorganisatie om de participatieopgave vorm te geven. Deze gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend moet gaan bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij mensen zoveel mogelijk hun eigen inkomen verdienen en naar vermogen participeren. In de regeling worden de inrichting, bevoegdheden, verantwoording en een aantal procedurele zaken vastgelegd. Voor de regeling zal nog een handelsnaam worden gekozen. Om te zorgen dat de regeling een zuivere rolverdeling kent tussen opdrachtgever en eigenaar, is een besturingsfilosofie opgesteld.

Portefeuille Milieu

Subsidieverordening Geluidsisolatie

Naar aanleiding van een in 2015 genomen besluit van de provincie zal deze zomer gestart worden met de juridisch verplichte isolatie van woningen in het Noordzeekanaalgebied waarvoor een hogere geluidswaarde is vastgesteld. Voor veel woningen geldt echter dat zij wellicht met de ramen dicht aan deze geluidsnorm voldoen, maar dat zij voor ventilatie zijn aangewezen op open ramen vanwege het ontbreken van mechanische ventilatie of geluidsisolerende isolatieroosters. Het college komt daarom, samen met het Havenbedrijf Amsterdam, met een subsidieverordening die deze aanvullende maatregelen mogelijk maakt om zo aan de wensen van bewoners tegemoet te komen. Het college legt de verordening ter besluitvorming voor aan de raad.

Overige besluiten

 • Het college informeert de gemeenteraad over de ophoging van de waterkering rond Westerkoog. Daarbij wordt een werkwijze gekozen om zoveel mogelijk bomen te behouden. Waar dat niet kan, zullen bomen worden herplant.
 • Het college stemt in met de brief waarin de provincie wordt gemeld dat de gemeente Zaanstad besloten heeft de bediening van de Zaanse bruggen niet over te dragen.
 • Het college start de procedure tot afwijking van het bestemmingsplan voor het realiseren van zes woningen op Piccolo te Zaandam. Daarmee wordt gestapelde bouw of gesplitste bewoning mogelijk in een vorm die past in het woningbouwprogramma van Inverdan en in de Zaanse bouwstijl.
 • Het college start de voorbereiding van de uitgebreide procedure voor de uitbreiding van de school De Voorzaan met drie lokalen. Die uitbreiding is strijdig met het bestemmingsplan en vanwege de effecten op de omgeving kiest het college voor een uitgebreide procedure.
 • Het college geeft een positieve zienswijze aan Rochdale op het definitieve scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB. DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang, oftewel sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor leefbaarheid.
 • Het college informeert de raad per brief dat de evaluatie op de Verordening Jeugdhulp 2015 samen met de ontwikkeling van de nieuwe verordening voor 2018 wordt besproken in het vierder kwartaal.
 • Het college heeft ingestemd met het continueren van aandeelhouderschap van HVC als onderdeel van de Toekomstvisie HVC en legt deze visie ter besluitvorming voor aan de raad.
 • Het college stemt in met de uitvoeringsovereenkomst 2017-2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.