ZAANDAM - ‘Nieuws uit B&W’ bevat een selectie van de collegebesluiten die gevolgen hebben voor inwoners en/of ondernemers van Zaanstad, of een verandering van beleid met zich meebrengen. De volledige besluitenlijst van B&W (zonder samenvattingen), wordt de week volgend op de collegevergadering geplaatst op het gemeentelijk Raadsinformatiesysteem. Het Raadsinformatiesysteem is in te zien via de website van de gemeente: https://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi

Portefeuilles Openbare Orde en Veiligheid /Bereikbaarheid en Mobiliteit

Wild parkeren (brom-)fietsen bij station Zaandijk Zaanse Schans aangepakt

Het college maakt het mogelijk om op grond van de APV op te treden tegen ‘wild’ geparkeerde brom-(fietsen) bij station Zaandijk Zaanse Schans om zo overlast en hinder (in het bijzonder voor mensen met een beperking) tegen te gaan. Bij het opknappen van de omgeving van het station door gemeente Zaanstad en ProRail is het aantal stallingsplekken voor fietsen uitgebreid van 300 naar bijna 600. Daardoor is er voldoende ruimte om (brom-)fietsen te stallen op daarvoor bestemde plekken. Fietsen die neergezet worden op plekken waar de veiligheid, de toegankelijkheid en het aanzien in het geding is, worden om die reden verwijderd. Hierbij wordt in redelijkheid gehandeld. Gevaarlijk gestalde fietsen die de doorgang of verkeersveiligheid belemmeren, worden direct weggehaald.

Portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu

Pilotproject investeren in extra maatregelen tegen geuroverlast bedrijven

Zaanstad begint een pilot om te onderzoeken welke aanvullende geurbeperkende maatregelen van bedrijven in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de gemeente. Om geurhinder terug te dringen zijn bedrijven verplicht om te investeren in zogenaamde BBT-maatregelen (Best Beschikbare Technieken.) Om de streefkwaliteit zoals vastgelegd in het Zaans geurbeleid te bereiken kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn (BBT+). Daar wil Zaanstad financieel aan bijdragen. Het terugbrengen van geuroverlast is immers een belangrijke voorwaarde om de Zaanse ambities te kunnen waarmaken als het gaat om verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, het verminderen van overlast voor bewoners en het ontwikkelen van nieuwe locaties voor woningbouw. Om te bepalen of en in welke mate een BBT+-maatregel in aanmerking komt voor zo’n financiële bijdrage is een werkwijze ontwikkeld. Om ervaring op te doen met die aanpak besluit het college nu tot een pilotproject met deze aanpak bij één bedrijf. Op basis van de van de uitkomsten van de pilot volgt later verdere besluitvorming.

Portefeuille Personeelszaken

Tijdelijke ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Jan Hamming

Op 27 september wordt Jan Hamming geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Zaanstad. Hij zal vanzelfsprekend in Zaanstad gaan wonen, zoals de Gemeentewet vereist. Om de burgemeester de gelegenheid te geven een woning in Zaanstad te vinden en te betrekken heeft de raad de mogelijkheid een tijdelijke ontheffing van de woonplaatsvereiste te verlenen. In de vacaturetekst was aangegeven dat de nieuwe burgemeester zes maanden de tijd heeft om naar Zaanstad te verhuizen. Conform die tekst stelt het college de raad daarom voor de burgemeester een ontheffing te verlenen voor een periode van zes maanden.

Portefeuille Juridische Zaken

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken geheimhouding

Het college heeft de halfjaarlijkse rapportage ‘Stand van zaken geheimhouding’ vastgesteld. Uitgangspunt is bij besluitvorming openbaarheid te betrachten en geheimhouding zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door geheime informatie in aparte bijlagen op te nemen. Het bekrachtigen van die geheimhouding gebeurt uiteindelijk door de gemeenteraad. Afgesproken is dat het college twee keer per jaar een overzicht geeft van documenten waarvan de geheimhouding is bekrachtigd door de raad.

Portefeuille Openbare Orde en Veiligheid

Procedure opstellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van start

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) legt de gemeente de ambities op het gebied van veiligheid vast. In dat plan worden de prioriteiten en doelstellingen voor de komende vier jaar bepaald. Het college start nu de procedure voor het nieuwe IVP 2019-2022 en licht de raad daarover in. Uiteindelijk stelt de raad in het voorjaar van 2018 het nieuwe IVP vast.

Overige besluiten:

  • Het college gaat akkoord met het Werkplan en Begroting 2018 van de Metropoolregio Amsterdam en legt deze voor aan de Raad voor een zienswijze.
  • Het college besluit tot het starten van de procedure tot afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 59 woningen aan Cypressehout 100 in Zaandam.
  • Het college besluit tot het starten van de procedure tot afwijken van het bestemmingsplan voor het herinrichten van het perceel bij de woning op de Elzeboom 2 in Koog aan de Zaan.
  • Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van SP over korting op de bijstand in verband met woonsituatie.
  • Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van POV over het kleibos op het Hembrugterrein in Zaandam.
  • Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van VVD over de OV-fiets.
  • Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de SP en GroenLinks over de vrijwillige brandweer.