ZAANDAM - De Kalverpolder is in oude luister hersteld en daarmee klaar voor de toekomst. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstel van het bijzondere veenweidegebied. Donderdag 23 maart zijn de werkzaamheden in de polder officieel afgerond.

In aanwezigheid van verschillende partners die bij het project waren betrokken, ging daarbij een film over de Kalverpolder in première. Bekijk hier de volledige documentaire (11:57 minuten) of hier een korte versie van de film (2:37 minuten). Ook is een boekje gepubliceerd over het verleden, het heden en de toekomst van de Kalverpolder. 

Polder ging achteruit

De gemeente Zaanstad nam jaren geleden het initiatief om de Kalverpolder te herstellen. Het gebied dreigde zijn ecologische, landschappelijk en recreatieve functie te verliezen. De achteruitgang van de polder had nadelige gevolgen voor planten en dieren en de bevaarbaarheid van het gebied. Doordat de sloten dichtgroeiden, verdween bovendien het bijzondere verkavelingspatroon.

Aantrekkelijk voor vissers en wandelaars

Samen met partners is de afgelopen jaren het watersysteem verbeterd, en daarmee ook de waterkwaliteit. Sloten en greppels zijn gebaggerd en uitgegraven, de kades van percelen zijn aangepakt en kanosteigers zijn aangelegd. De polder is nu weer toegankelijk voor vissers en kanovaarders. Met het plaatsen van boerenlandhekken en een uitkijktoren is het gebied ook aantrekkelijk gemaakt voor wandelaars, vogelaars en toeristen. De natuur heeft weer een goede uitgangspositie en kan zich verder ontwikkelen.

Leefgebied van bijzondere planten en dieren

De Kalverpolder is een parel van een polder. Je vindt in het gebied langwerpige stroken land en grillige oevers, rijk begroeid met rietkragen en waterplanten. Je ziet er ook greppels en zwetsloten die opgaan in bredere weteringen. Dit is het leefgebied van bijzondere planten en dieren die bescherming verdienen, waaronder weide- en moerasvogels, vissen, vleermuizen en zoogdieren zoals de noordse woelmuis.

Beheer door vrijwilligers

Veenweiden horen bij de Zaanstreek. Nu de gronden niet meer voldoende waarde opleveren voor boeren, is het zoeken naar alternatieven. De Kalverpolder, met in het zuidwesten de Zaanse Schans, is het behouden meer dan waard. Voor de Zaankanter en voor bezoekers uit de hele wereld. De vrijwilligers van de stichting Kalverpolder nemen het beheer van de polder op zich. De stichting heeft hierover afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer.

Partners in het project

Aan het project hebben verschillende partijen met veel inzet meegewerkt: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Stichting Kalverpolder, Stichting de Zaanse Schans, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad.