ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad en het COA werken samen om aan de Gerrit Bolkade een opvangplek voor asielzoekers mogelijk te maken. Er is hier plaats voor 1.000 mensen in twee grote schepen die aan de kade worden afgemeerd. De schepen worden naar verwachting op 1 november 2023 in gebruik genomen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de afspraken met het Rijk om 1.550 opvangplekken voor asielzoekers te realiseren in Zaanstad. Dat betekent ook dat het Rijk de gemeente (financieel) gaat ondersteunen bij andere ontwikkelingen in Zaanstad onder andere op het gebied van het realiseren van flexwoningen.


Omdat er een groot tekort is aan opvangplekken voor asielzoekers, hebben gemeente Zaanstad en het Rijk afgesproken dat er in totaal 1.550 opvangplekken komen in Zaanstad, verdeeld over de Achtersluispolder en de Gerrit Bolkade. In de Achtersluispolder zijn op dit moment al plaatsen. Er is gekeken naar uitbreiding op die locatie, maar uiteindelijk is het COA met een plan gekomen om op de Gerrit Bolkade 1000 opvangplekken te realiseren.

Het gaat om 2 grote schepen: de Bibby Renaissance (664 plekken) en de Bibby Progress (314 plekken). Deze schepen worden normaal gesproken ingezet als tijdelijke huisvesting voor personeel bij grote maritieme projecten.


Eerste bewoners vanaf 1 november
De verwachting is dat de eerste bewoners vanaf 1 november 2023 opgevangen kunnen worden. De schepen komen naar verwachting half augustus/begin september aan in Nederland. Omdat de kade nog aangepast moet worden, zullen de schepen eerst op een andere locatie worden aangemeerd. Het COA is hiernaar op zoek samen met de Port of Amsterdam. Voordat de schepen gebruikt kunnen worden voor opvang, moeten deze eerst aangepast worden. Dat gebeurt naar verwachting op die andere locatie. Daarna komen de schepen naar de Gerrit Bolkade.


Aanpassingen in de openbare ruimte nodig voor veilige opvang
Rondom de schepen komen pontons voor fietsenstallingen. Ook leggen we een voetpad aan zodat de bewoners veilig lopend en fietsend naar het centrum kunnen. Het voetpad komt langs de aanmeerplek van de schepen tot aan het bestaande fietspad aan de Cornelis Bruynzeelweg. Om de omgeving rond de schepen verkeersveilig te houden, is het nodig de maximale snelheid in de bocht op de Gerrit Bolkade te verlagen naar 50 km p/u. Hiervoor wordt een afscheiding tussen de twee rijbanen geplaatst en komt er een vangrail langs de weg ter hoogte van de schepen. Het terrein rond de aanmeerplek wordt met hekken afgesloten. De verwachting is dat de aanpassingen grotendeels tijdens de bouwvak uitgevoerd worden.


Blijvend aandacht voor leefbaarheid in de buurt
De dagelijkse leiding op de opvanglocatie is in handen van het COA. Zij zullen het directe aanspreekpunt zijn voor de directe omliggende ondernemers. De gemeente maakt strakke afspraken met het COA over de gang van zaken op en rond de opvanglocaties, net zoals dat nu gebeurt op de Achtersluispolder waar de opvang op een goede manier verloopt. Begin juli is er een informatiebijeenkomst voor betrokkenen uit de omgeving.


Aanvraag voor omgevingsvergunning in voorbereiding
Voor het aanmeren en in gebruik nemen van de 2 schepen wordt een uitgebreide procedure voor vergunningsverlening doorlopen. Het COA bereidt op dit moment de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor. Deze aanvraag zal na indiening worden gepubliceerd. Op het moment dat er een ontwerpbesluit ligt wordt deze gepubliceerd en kunnen belanghebbenden daar een zienswijze op geven.


Rijk vergoedt de kosten voor opvang asielzoekers
Alle inzet die nodig is voor de realisatie van zowel de opvang in de Achtersluispolder als die aan de Gerrit Bolkade vergoedt het Rijk. Ook de kosten voor de dagelijkse leiding komen niet voor rekening van de gemeente. Flexwoningen voor meerdere delgroepen Voor de inspanningen die de gemeente Zaanstad levert in de asielopvang, krijgt het (financiële) ondersteuning vanuit het Rijk terug voor het realiseren van woon- en infraopgaven. Daarover liggen globaal samengevat de volgende bestuurlijke afspraken:

- Een financiële bijdrage voor parkmanagement in de Achtersluispolder;
- Samen met corporaties en het Rijk de intentie om andere locaties voor flexwonen haalbaar en realiseerbaar te krijgen, met als doel straks 750 flexwoningen in Zaanstad, waarvan 250 voor starters, 250 voor spoedzoekers en 250 voor ontheemden uit Oekraïne en statushouders;
- Het starten van een programmaorganisatie voor flexwonen door Zaanstad met onder andere capaciteitsgeld voor ambtelijke inzet, startbudget voor onderzoeken en hulp in de uitwerking van een financiële strategie.