ZAANDAM - De gemeente wil de veiligheid en leefbaarheid van de Czaar Peterstraat vergroten door een aantal verkeersaanpassingen te doen. Al geruime tijd is er sprake van overlast door bromfietsers die gebruik maken van deze straat. Eerder genomen maatregelen leverden onvoldoende verschil op. Een verkeerskundig bureau heeft advies uitgebracht om de verkeersoverlast te verminderen en deze aanbevelingen gaat de gemeente uitvoeren. Zo wordt de straat minder aantrekkelijk gemaakt om op een snelle manier doorheen te rijden.


Inwoners van de Czaar Peterstraat hebben al langere tijd te maken met overlast. Brom- en snorfietsers gebruiken de smalle straten als doorgaande route terwijl dit verboden is voor deze verkeersdeelnemers. Het gaat in veel gevallen om maaltijdbezorgers die gebruik maken van deze straat. De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast, te hard rijden en schade die is ontstaan aan stilstaande auto's.

De nieuwe aanpassingen
De gemeente heeft een verkeerskundig adviesbureau (Goudappel) onderzoek laten doen naar de oplossingen om de overlast te beperken en de straat minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer:

- De in- en uitgangen van de straat worden, ieder aan beide kanten, aangepast. Vanuit de Korte Hogendijk-Rustenburg volgt een aanpassing van de bocht (de bosjes en bebording worden aangepakt), zodat de route richting de Rozegracht en de Vinkenstraat meer aandacht krijgt. De hoek Czarinastraat/Czaar Peterstraat wordt ook anders ingericht, waarbij het woonerf karakter van de straat (onder andere ook met bosjes) meer wordt benadrukt en de route visueel minder aantrekkelijk wordt. Bij de uitvoering van de aanpassingen, wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid en het gebruik voor mensen met een beperking.

- Er komen een aantal drempels om de bromfietsers te ontmoedigen om gebruik te maken van deze weg.

Deze nieuwe aanpassingen staan gepland om uit te voeren in juni 2022. De gemeente zal gaan monitoren wat het effect is van de nieuwe maatregelen. Na de zomer vindt er een evaluatie plaats met de omwonenden. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Verschillende belangen
De gemeente moet rekening houden met verschillende (soms tegenstrijdige) belangen, technische eisen van de inrichting in dit gebied en de mogelijkheden vanwege beperkte ruimte. Zoals de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een beperking, het risico van trillingsoverlast voor de funderingen bij het inpassen van de drempels en het gebruik van de weg door fietsers die baat hebben bij zo min mogelijk obstakels. De nieuwe aanpassingen zijn besproken met inwoners.

Zaans Mobiliteitsplan
Zaanstad werkt aan een visie voor het centrum, als uitwerking van het Zaans Mobiliteitsplan. Hieronder valt het verbeteren van de Oost-West fietsverbindingen in het centrum en de uitwerking van milieuzones (zowel voor auto's als voor bromfietsen) om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren. Zowel om uitstoot tegen te gaan als lawaai. De Czaar Peterstraat is in het mobiliteitsplan niet opgenomen als doorgaande (fiets)route.