ZAANDAM - Een gemeente waar iedereen zich zelfstandig kan verplaatsen in de openbare ruimte. Dat is waar Zaanstad de komende periode verder aan gaat werken. Als gemeente Zaanstad zorgen we voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag personen met een handicap of chronische ziekte. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van ondernemers, inwoners, aannemers, aanbieders van openbaar vervoer met de gemeente.

De gemeenteraad heeft het college op 31 januari 2019 opgedragen een actieplan op te stellen om Zaanstad toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke, visuele of geestelijke beperking. Dit betekent het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit actieplan is opgesteld en er zijn een aantal aanbevelingen opgenomen die de komende periode verder worden uitgewerkt.

Verbeteren van toegankelijkheid
Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "Elke inwoner, met of zonder beperking, moet mee kunnen doen en zich zelfstandig verplaatsen in de openbare ruimte, het openbaar vervoer of andere publieke voorzieningen. Dit betekent dat we samen kritisch moeten kijken naar waar het beter kan. Zodat voorzieningen zoals openbaar vervoer en publieke gebouwen zoals een theater, ziekenhuis en het stadhuis zelfstandig te gebruiken zijn voor iedereen."

Het actieplan
Er is voor twee gebieden (Wormerveer- centrum en Zaandam-centrum) in kaart gebracht welke plekken in de openbare ruimte toegankelijk zijn en welke elementen belangrijk zijn bij de routes zoals liften, OV-knooppunten, kruispunten en invalide parkeerplaatsen. De komende periode worden, samen met de Werkgroep Toegankelijkheid, ook de andere delen van Zaanstad in kaart gebracht. Een bewustwordingscampagne om voorzieningen en looproutes toegankelijk te maken en toezicht & handhaving maken maakt onderdeel uit van het plan.

Het VN-verdrag over toegankelijkheid
Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag handicap voor Nederland in werking. Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Zij hebben, net als ieder ander, het recht om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd. De gemeente Zaanstad gaat de komende jaren in samenwerking met andere overheden uitvoering geven aan dit verdrag. Meer informatie is hier te vinden: www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap