ZAANDAM - Het college van Zaanstad stelt voor de komende jaren vooral in te zetten op veiligheid en preventie, werk, bouwen en duurzaamheid. Daarnaast wil het college de aandacht richten op de wijken en mensen in de gemeente waar dat het meest nodig is en moet er blijvend worden ingezet op kwaliteit en leefbaarheid. Dat staat in de begroting 2021-2024 die naar de gemeenteraad is gestuurd. Op 10 november stelt de raad de begroting vast.

"Wij willen ervoor zorgen dat de mooie plannen die we voor Zaanstad hadden gewoon door kunnen gaan", zegt wethouder Hans Krieger van financiën. "De lastige situatie waar we in zitten, onder andere als gevolg van corona, brengt ons niet uit koers. We maken extra geld beschikbaar voor de wijken en mensen waar dat het meest nodig is. Zo willen we inwoners die hun baan verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Hiervoor is het ook belangrijk dat we bedrijven en bedrijfsverplaatsingen faciliteren. We zetten in op een veilige, leefbare stad en willen doorgaan met het bouwen van woningen. Belangrijk is voor ons ook dat we de rekening voor de uitvoering van de plannen niet neerleggen bij de Zaanse inwoner. Zo stijgt de OZB enkel met de inflatiecorrectie."

Investeren in jeugd, preventie en veiligheid
De gemeente gaat nadrukkelijker werken aan een integrale aanpak binnen het zorg- en veiligheidsdomein (€50.000). Daardoor neemt de veiligheid toe en kan zorg aan volwassenen en jeugdigen efficiënter kan plaatsvinden. Daarnaast stelt het college voor om structureel geld en daarmee capaciteit vrij te maken voor preventief jongerenwerk (€300.000). Ook de inzet op het tegengaan van misstanden en misdrijven blijft een speerpunt (€150.000). In het eerste jaar zet het college hiervoor onder andere de zogeheten Grapperhaus middelen in die we van het Rijk ontvangen. Om de zorgkosten voor jeugd en WMO beheersbaar te houden zullen extra inspanningen en maatregelen worden genomen.

Investeren waar het echt nodig is: durven te differentiëren
De inzet in de wijken Poelenburg Peldersveld houden we op hetzelfde niveau. Zeker in deze tijd is het van belang om de aandacht niet te laten verslappen. Dat houdt niet in we alles kunnen doen wat we willen. Ook hier hebben we keuzes moeten maken. Vanuit het preventieoogpunt ligt het zwaartepunt op de jeugd; de verlengde leertijd, huiswerkbegeleiding, entree opleiding en de jongerenwinkel worden in stand gehouden (€380.000). BOA's zijn belangrijkheid voor de rust en veiligheid in de wijk. Ze signaleren en kunnen snel tot actie over gaan. Daarom is er voor gekozen om in Poelenburg / Peldersveld extra BOA's in te zetten (€100.000). Het college houdt tegelijkertijd oog voor de andere wijken. Daarom worden de budgetten voor buurthuizen en wijkmanagement in stand gehouden.

Investeren in werk en bondgenootschap
Omdat de gemeente ziet dat er door de coronacrisis meer mensen hun baan verliezen intensiveren we de inzet op werk (€2 miljoen). Het college wil Zaankanters die werkloos worden zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Maar ook mensen die al langer een bijstandsuitkering ontvangen activeren we. De besparing die we daarmee op de uitkeringslasten realiseren, zetten we direct in voor het continueren van deze aanpak. Ook voor de begeleiding van bedrijfsverplaatsingen en intensivering van bedrijventerreinen trekken we extra middelen uit (€200.000).

Investeren in duurzaamheid en klimaat in partnerschap
Om samen met de partners in de stad de klimaatambities te realiseren stelt de gemeente in 2021 € 1 miljoen beschikbaar en in de jaren daarna € 750.000. De gemeente participeert samen met externe partners in de ontwikkeling van het 'Innovation Centre for Circular Textile'. Hiermee stimuleert Zaanstad de circulaire economie. In 2020 wordt het uitvoeringsplan geschreven voor klimaatadaptatie. In dit plan geven we aan welke maatregelen nodig zijn om Zaanstad klaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, wateroverlast en droogte. Ook het thema landschap wordt hierbij betrokken. Voor de uitvoering is structureel €280.000 beschikbaar. Het college heeft daarnaast budget beschikbaar gesteld om het pand voor Fluxus aan de Westeinde 148 in 2021/2022 te verduurzamen.

Investeren in kwaliteit in de stad
Het college wil meer aandacht geven aan cultuurhistorische waarde bij de ontwikkeling van gebieden en bestemmingsplannen. Daarom wordt extra budget beschikbaar gesteld voor het toezicht houden op onderhoudswerkzaamheden en verbouwen van monumenten (€ 100.000). Voor de Hemmes liggen plannen klaar voor tijdelijke woningen en de herbouw van molen De Zaadzaaijer. Het college stelt hiervoor in 2021/2022 € 370.000 beschikbaar. Het college gaat jaarlijks € 1 miljoen extra investeren in de aanplant van nieuwe bomen. Daarmee wordt niet gekozen voor het verder terugdringen van het achterstallig onderhoud.

Afval, parkeren en OZB
De verhoging van de OZB inkomsten kunnen we beperkt houden tot de prijsindexatie en de rioolheffing laten we ongewijzigd voor het tweede jaar op rij, onder andere door middelen uit de egalisatiereserve te gebruiken. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC en de aanpak van de afvalproblematiek in Poelenburg leiden tot een stijging van de afvalstoffenheffing met ruim € 35,-. Om de intensiveringen in deze begroting te dekken, worden de inkomsten verhoogd. We doen dat door het parkeertarief met € 0,50 per uur te verhogen. Dat levert de gemeente €400.000 meer inkomsten op.

Geen sluitende begroting door toename verantwoordelijkheden
De begroting 2021 sluit met een tekort van € 2,8 miljoen. Over de gehele periode van vier jaar is sprake van een voordeel van € 800.000. In dit beeld zijn geen financiële effecten als gevolg van corona zichtbaar. Het college gaat ervan uit dat het rijk - ook na 2020 – deze effecten volledig compenseert. Het zijn bijzondere en uitzonderlijke tijden waarin extra bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen een averechts effect zou hebben op de weerbaarheid van onze stad. Het college accepteert daarom een eenmalig tekort in 2021.

Op 29 oktober zijn de algemene beschouwingen, op 3 en 5 november bespreekt de raad de begroting tijdens het Zaanstad Beraad en op 10 november vindt de besluitvorming plaats. De gehele begroting is terug te lezen op financien.zaanstad.nl