ZAANDAM - Het college heeft de begroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze laatste begroting van deze bestuursperiode kiest het college voor het bieden van houvast in financieel onzekere tijden. Met een sluitende meerjarenbegroting biedt het college een solide basis aan een volgend gemeentebestuur.Op 28 oktober zijn de algemene beschouwingen en op 9 november stelt de raad de begroting vast.

"In deze tijd is het belangrijk om te kiezen voor zekerheid en stabiliteit", geeft wethouder financiën Hans Krieger aan. "Er wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd, waarbij geen ingrijpende bezuinigingen worden voorgesteld en de lasten niet worden afgewend op inwoners en ondernemers. We hebben geen geld voor grote investeringen. Daarom kiezen we ervoor te behouden wat we hebben en door te gaan op de ingeslagen weg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de start van bouw van 2.000 woningen in 2022. Dat bouwen we de jaren daarna met de middelen uit de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfond nog verder uit. Bovendien stellen we voor vooral niet te bezuinigen op de mooie voorzieningen die onze gemeente rijk is".

Investeren in de toekomst
"We hebben mooie dingen voor elkaar gekregen de afgelopen jaren", gaat Krieger verder. "We hebben zoals in het coalitieakkoord aangegeven "de molen op de wind" gezet. We hebben geïnvesteerd in meer groen in de openbare ruimte, het bouwen van woningen, de bereikbaarheid en infrastructuur, duurzaamheid én klimaatadaptatie. We zetten in op preventie bij jeugd, armoede, veiligheid en zorg, het bevorderen van kansengelijkheid én voldoende werkgelegenheid voor al onze inwoners. We hebben er daarom voor gekozen om het huidige beleid Participatie naar werk voort te zetten, volop door te gaan met het uitvoeren van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en extra financiële middelen vrij te maken voor wijken waar de meest kwetsbare inwoners wonen. Met als doel een vitaal, economisch sterk en sociaal Zaanstad".

Sluitende begroting
Het uitgangspunt is dat het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen met een sluitende begroting kan starten. Daarom is ook de keuze gemaakt om de extra middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor jeugdhulp, deels in te zetten voor gemeentebrede tekorten in 2023 en 2024, om zo de begroting sluitend te maken. Iets meer dan de helft van de rijksbijdrage blijft bestemd voor jeugdhulp. Dit wordt gebruikt voor de financiële tekorten binnen jeugdhulp en om een klein deel van de maatregelen uit te voeren waar gemeenten zich richting het Rijk aan hebben gecommitteerd om de groei van de jeugdhulpkosten terug te dringen.

Keuzes maken

Krieger: "Toch blijft de financiële situatie, onder andere met de langere termijn gevolgen van corona, onzeker. Die onzekerheid belemmert ons in het uitvoeren van een aantal aanvullende ambities die horen bij de groei die Zaanstad doormaakt. Dat betekent simpelweg dat niet alles kan. Denk daarbij aan handhaving op het gebied van Woningsplitsing en verkamering, het opstellen van beleid rond woonwagens en woonschepen of het inlopen van achterstanden in de openbare ruimte. Het zijn belangrijke zaken die de raad in diverse moties van ons gevraagd heeft en wij volledig onderschrijven. De realiteit is echter dat hiervoor geen financiële ruimte is te vinden zonder óf de rekening bij de inwoners neer te leggen óf op andere punten financieel uit de pas te gaan lopen en daarmee toekomstige investeringen in gevaar te brengen. Op het moment dat we financiële mogelijkheden zien, zullen we direct naar de raad komen met voorstellen".