ZAANDAM - Het college van Zaanstad presenteert haar eerste begroting aan de gemeenteraad. In lijn met het coalitieakkoord 'Slagen maken' zet het college in de begroting 2023-2026 in op het uitvoeren van bestaand beleid en niet op nieuw beleid dat tot structureel extra uitgaven leidt. Wethouder Financiën Stephanie Onclin biedt de begroting op 6 oktober aan aan de gemeenteraad.

Wethouder Onclin: 'Met deze begroting houden we rekening met de onzekere tijd waarin we leven. De hoge inflatie, stikstofcrisis en stijgende energieprijzen zorgen voor financiële zorgen bij onze inwoners, maatschappelijke, cultuur- en sportinstellingen en ondernemers. Daar nemen we maatregelen voor, in samenhang met de regelingen van het Rijk. Ook investeren we in de kwaliteit van onze stad, bijvoorbeeld door geld te reserveren om te vergroenen.'

Zaankanters ondersteunen: kansengelijkheid

Om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te ondersteunen bij de enorme prijsstijgingen, richt gemeente Zaanstad een inflatiefonds in met in totaal voor 2022 en 2023 €2 miljoen. Onclin: 'We komen samen met de gemeenteraad met een plan voor een goede besteding van dit geld, aanvullend op de maatregelen van het Rijk.' Ook komt er €2 ton beschikbaar om door te gaan met de inzet van brugfunctionarissen en op meer basisscholen mogelijk te maken.

Woonlasten

Het college wil de woonlasten van de Zaankanters niet verder verhogen dan nodig. Op de onroerendezaakbelastingen wordt daarom alleen een prijsindexatie van 2,3% toepast, net als op de rioolheffing. De stijging van de afvalstoffenheffing blijft door verschillende maatregelen beperkt tot 2,7%. Ook de kosten voor de begraafplaatsen stijgen niet verder dan de indexatie. De begraafplaatsen Westzaan, Marktstraat West en Zaandijk blijven open, als de raad akkoord gaat met het voorstel om het tekort te dekken vanuit de 3 ton voor openbare ruimte.

Kwaliteit van de stad: verstedelijking

In de ambities van het coalitieakkoord staat de kwaliteit van wonen bovenaan. Het college werkt mee aan voldoende en betaalbare woningen, het verbeteren van de openbare ruimte en het uitbreiden van de maatschappelijke voorzieningen.

Duurzaamheid

Om te vergroenen is in deze begroting tot en met 2026 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Ook komt er een nieuw maaibeleid waarin 50 hectare gazon en ruwe vegetatie meer biodivers wordt gemaaid. Ook helpt de gemeente inwoners om hun energieverbruik te verminderen, door de uitvoering van het plan van aanpak energiearmoede met concrete maatregelen zoals energiecoaches, een FIXbrigade en doelgerichte subsidieregelingen.

Gezondheid

Gemeente Zaanstad wil de gezondheid van de stad als geheel vergroten, maar ook gezondheidsverschillen verkleinen. Daarom investeren we bijvoorbeeld in de kosten voor opvoedondersteuning, gaan we aan de slag met het preventieakkoord en het sportakkoord en stellen we een regionale gezondheidsvisie op.

Economie, kunst en cultuur

Om bij te dragen aan een inclusieve en bruisende stad, investeert het college onder meer in beeldende kunst en vormgeving, cultuurparticipatie en bereiden we ons voor op deelname aan Roze zaterdag en 50 jaar Zaanstad. Ook nemen we deel aan de ROM InWest als mogelijkheid om bedrijven die innoveren te ondersteunen.

Veiligheid

Samen met onze partners werken we aan een veilig Zaanstad. Zo ontwikkelt gemeente Zaanstad onder meer een nieuw ondermijningsprogramma.

Financiële onzekerheid


Door veranderingen in het financieel stelsel vanuit het Rijk, verwachten we in 2026 en 2027 grote tekorten. In deze begroting wordt
daar rekening mee gehouden door terughoudend te zijn met het doen van nieuwe structurele uitgaven. Bij de Voorjaarsnota 2023 verwachten we meer duidelijkheid te krijgen van het Rijk.

Informatiemarkt en raadsvergaderingen

Op 13 oktober is er een informatiemarkt over de begroting in de foyer van het stadhuis. Raadsleden kunnen dan hun technische vragen over de begroting stellen en meer inzicht krijgen in de onderdelen van de begroting. Op 27 oktober zijn de algemene beschouwingen, op 1 en 3 november bespreekt de raad de begroting tijdens het Zaanstad Beraad en op 8 november stelt de raad de begroting vast.

De gehele begroting is vanaf 6 oktober te lezen op financien.zaanstad.nl