ZAANSTAD - In de begroting 2020-2023 staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft een omvang van € 565 miljoen. Het college van Burgemeester en Wethouders werkt met deze begroting de ambities uit het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2019 verder uit. Zaanstad staat op een kantelpunt in haar ontwikkeling. De stad groeit naar 200.000 inwoners in 2040. Wethouder Financiën Sanna Munnikendam: 'Het is een complexe opgave om de stad te laten groeien, terwijl we ook de kwaliteit in de bestaande stad willen behouden en versterken. Dat kunnen we alleen maar bereiken als we in bondgenootschap samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners optrekken. Samen maken we Zaanstad mooier. En de keuzes in deze begroting voor 2020 maken dat mogelijk.' Wethouder Munnikendam presenteerde de begroting Samen werken aan een mooier Zaanstad donderdag 26 september aan de gemeenteraad.

Extra investeringen om armoede te bestrijden in de wijk Poelenburg-Pelderseveld, Hoornseveld te ontwikkelen tot een nieuwe duurzame Zaanse woonwijk met hoogwaardige sportvoorzieningen en een nieuw zwembad en om verbrakking en vernatting van het Zaanse landschap te stimuleren. Dat zijn enkele keuzes die het college van Burgemeester en Wethouders maakt in de begroting 2020. Wethouder Munnikendam: 'Alle Zaankanters moeten kunnen meedoen en onze stad moet niet alleen groeien, maar ook een prettige plek zijn en blijven om te wonen, werken en recreëren. In deze begroting hebben we oplossingen gevonden om de begroting sluitend te maken, zonder af te doen aan de ambities van ons coalitieakkoord.'

Zorg, werk, inkomen en armoede
Wethouder Munnikendam: 'Ik ben er trots op dat in Zaanstad de werkgelegenheid groeit, meer mensen aan het werk zijn en minder Zaankanters afhankelijk zijn van een uitkering. We doen ook de komende periode investeringen om ervoor te zorgen dat alle Zaankanters mee kunnen doen.' De maatregelen om de kosten voor (jeugd)zorg onder controle te krijgen hebben effect. Munnikendam: 'Iedereen die zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Met de maatregelen die we hebben genomen lukt het ook om die zorg betaalbaar te houden in de toekomst.'
-Met Pact Poelenburg en Peldersveld zetten we ons er samen met onder andere corporaties, politie en scholen voor in de armoede in deze wijken terug te dringen. We investeren daarvoor €235.000.
- In 2020 evalueert het college de mantelzorgwaardering om beter zicht te krijgen op waar mantelzorgers behoefte aan hebben.
-Het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart wordt stapsgewijs verhoogd en is vanaf 2023 kostendekkend. Inwoners die deze kosten niet kunnen dragen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen. Munnikendam: 'Om voorzieningen betaalbaar te houden, vragen we wie dat kan, zelf bij te dragen.'
-We gaan onderzoeken hoe het jongerenwerk nog effectiever ingezet kan worden.

Bouwen en wonen
Het college bouwt aan een Zaanstad waar inwoners prettig kunnen wonen en leven.
-Zo reserveert het college geld om het sportpark Hoornseveld te ontwikkelen met woningen, een nieuw zwembad en sportvoorzieningen.
-In zijkanaal D liggen nog enkele woonschepen zonder ligplaatsvergunning. Het college wil investeren om te handhaven op deze illegale situatie en uiteindelijk deze ligplaatsen te legaliseren en in te richten.
-Om in de toekomst te kunnen blijven investeren in de groei van de stad houden we de jaarlijkse bijdragen aan het Investeringsfonds in stand. Wel gebruiken we een deel van het geld dat we in 2018 overhielden om de begrotingstekorten in de eerst twee jaar op te vangen.

Toerisme en cultuur
-Het college stelt een nieuwe visie op toerisme op. Munnikendam: 'We denken op basis van die visie ook na over verschillende scenario's voor het heffen van toeristenbelasting, zoals het differentiëren van de tarieven.'
- Ook wil het college beter zicht krijgen op het aantal AirBnB-overnachtingen en hoe de handhaving hierop versterkt kan worden.
-Maatschappelijke instellingen krijgen een jaar overbruggingsgeld om zich voor te bereiden het vervallen van de indexering van de subsidies.

De komende weken spreken de raad en het college hier verder over. De vaststelling van de begroting vindt plaats tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 november. Vanaf vrijdag staat de begroting op https://financien.zaanstad.nl