ZAANDAM - De gemeente Zaanstad heeft het vuurwerkverkoopbeleid herzien. Ook is er een aanvraag- en selectieprocedure voor de verdeling van de vuurwerkverkoopvergunningen vastgesteld. Met het vuurwerkverkoopbeleid legt de gemeente vast onder welke voorwaarden vuurwerk kan worden verkocht en welke specifieke voorschriften hierbij gelden. Met de aanvraag- en selectieprocedure wordt bepaald op welke wijze het college van burgemeester en wethouders de vergunningen verdeeld en verleend.


Gelijke kansen

Sinds 2009 geldt in Zaanstad een maximumstelsel van tien vuurwerkverkooppunten. Daarmee is de vergunning voor het exploiteren van een vuurwerkverkooppunt schaars geworden. Op grond van een uitspraak van de Raad van State is het niet toegestaan deze vergunning voor onbepaalde tijd af te geven. De gemeente dient te zorgen voor voldoende mededingingsruimte om alle potentiële gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor een vuurwerkverkoopvergunning. Concreet betekent dit dat de vuurwerkverkoopvergunning voortaan zal worden afgegeven voor een periode van tien jaar. Met deze looptijd biedt de gemeente de vereiste mededingingsruimte en wordt voldoende rekening gehouden met de investeringskosten, huurovereenkomsten en rechtszekerheid voor het personeel. De exploitanten van de huidige verkooppunten wordt in het kader van de rechtszekerheid een overgangsregeling aangeboden.


Selectie door loting

Op het moment dat een vuurwerkverkoopvergunning vrijkomt, maakt het college dit bekend via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad. Alle gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door het invullen van een registratieformulier. Vervolgens volgt een loting door een notaris. De notaris trekt bij één tot en met vijf vrijgekomen vergunningen maximaal tien formulieren en bij zes of meer vrijgekomen vergunningen maximaal twintig formulieren. De eerste op de lijst wordt vervolgens uitgenodigd een vergunningaanvraag in te dienen. Daarna vinden onder meer een intakegesprek, een toetsing aan de criteria uit het beleid en een Bibob-toets plaats. Als dat niet leidt tot het verlenen van een vergunning wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.