ZAANDAM - Het maakt nogal uit waar je wieg staat voor de verdere kansen in je leven. Daar wil gemeente Zaanstad iets aan doen. Daarom stelde het college van Burgemeester en Wethouders vorige week de Maatschappelijke visie vast. Wethouder Natasja Groothuismink: 'Samen met tientallen maatschappelijke partners en inwoners, gingen we in gesprek over onze stad in de toekomst. Hoe willen we met elkaar samenleven? Hoe heeft onze stad zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat zijn de uitdagingen, nu en in de toekomst? Wat voor stad willen wij zijn? Hoe kunnen wij daar ook zelf als gemeente een goede rol in spelen, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. ' Het college legt de Maatschappelijke visie voor aan de gemeenteraad.

Evenwichtige en rechtvaardige stad

De Maatschappelijke visie gaat over wat voor stad we als Zaanstad willen zijn. Over welke uitdagingen en kansen we daarvoor in de Zaanse samenleving zien, en hoe we daar samen aan willen werken. Groothuismink: 'We willen dat Zaanstad een evenwichtige en rechtvaardige stad wordt, waarin iedereen gelijke kansen heeft. Een stad waar we elkaar aanmoedigen om het beste uit ons zelf te halen, om een beroep te doen op vrienden en familie maar uiteindelijk ook om oog te blijven houden voor de buurvrouw of collega die dat allemaal niet lukt. Zodat niemand er alleen voor komt te staan. Daarin is samenwerking met inwoners en partners in onze stad een van de belangrijkste uitgangspunten.'

Ontwikkeling van Zaanstad: kansen en uitdagingen
Zaanstad is voor velen een dierbare plek. Toch zijn er de komende decennia uitdagingen. Zaanstad scoort namelijk op sociaaleconomische factoren zoals inkomen en opleiding lager dan het landelijk gemiddelde. Bovendien nemen de inkomensverschillen tussen inwoners toe. En ook tussen wijken groeit de kloof in opleidingsniveau, arbeidskansen en inkomenszekerheid van bewoners.

Gelijke kansen: naar een evenwichtige en rechtvaardige stad
Wethouder Groothuismink: 'De afgelopen jaren hebben we een aantal lessen geleerd. Daarbij zien we dat net als in de meeste andere Nederlandse steden in Zaanstad nogal wat mensen die hulp nodig hebben, buiten beeld blijven. De ongelijkheid in kansen tussen inwoners en tussen wijken is een hardnekkig probleem. We zien dat we meer oog moeten hebben voor de impact van de stapeling van problemen. Niet alleen in een huishouden maar ook in een wijk, en die samenhang nog beter moeten snappen en aanpakken. In de samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders dient veel meer de gezamenlijke maatschappelijke opdracht centraal te staan.'

Differentiëren, preventie en verschillen omarmen
In de Maatschappelijke visie geven drie uitgangspunten richting bij het werken aan de evenwichtige en rechtvaardige stad:
- Durven differentiëren. We doen niet overal hetzelfde, maar richten onze inzet meer op die groepen en plekken waar dit het hardste nodig is en waar we het meeste effect kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door te investeren in wijken en buurten waar kinderen meer risico lopen op een onderwijsachterstand of langdurige armoede.
- De basis op orde. We gaan specifieker en gerichter werken aan preventie. Dat betekent dat we ervoor willen zorgen dat inwoners een dak boven het hoofd hebben, inkomenszekerheid (geen schulden) kennen en in een veilige en gezonde omgeving kunnen leven. En we richten ons daarbij extra op hoe kinderen en jongeren opgroeien, want zij vormen de samenleving van de toekomst.
- Verschillen overbruggen én omarmen. We willen bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, en dat er meer contact is tussen verschillende groepen; jong en oud, huidige en nieuwe bewoners van de Zaanse wijken. Zodat we beter naar elkaar omkijken, meer begrip voor elkaar hebben en polarisatie tegengaan. We omarmen de diversiteit in onze stad.