ZAANDAM - Vijf nieuwe speelplekken en twee extra natuurspeelplaatsen, die wil het college van Burgemeester en Wethouders de komende jaren realiseren in Zaanstad. De nieuwe speelplekken zijn vooral bedoeld voor de oudere jeugd, tussen 13 en 18 jaar. Daaraan is met name in Nieuw West en Assendelft Noord behoefte. De intentie is op termijn bovendien om jongerenplekken van WiFi te voorzien. De twee nieuwe natuurspeelplaatsen moeten een buurtoverstijgend karakter krijgen. De komende jaren is het ook de bedoeling om een aantal sportplekken specifiek voor ouderen aan te leggen. Deze ambities zijn verwoord in het Speelruimtebeleidsplan. Dat legt het college nu voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Vissers-Koopman: ‘We hechten als gemeente groot belang aan de aanwezigheid van voldoende goede speelplekken. Die zijn belangrijk om een aantrekkelijke woonomgeving en een prettig leefklimaat te bieden aan onze inwoners. Het is voor kinderen bovendien belangrijk om een veilige plek te hebben in de buurt om te spelen en te bewegen.’ De gemeente ziet dat het ook voor ouderen steeds belangrijker is om te bewegen. Daarom is ook voor deze doelgroep aandacht bij het aanleggen van nieuwe sportplekken.

Bij het aanleggen van speelplekken houdt de gemeente rekening met de hoeveelheid en de leeftijd van de kinderen in een buurt, met een goede en veilige bereikbaarheid van de plek en met een aantrekkelijke en veilige inrichting van de speelplaats. Omdat speelplekken ook fungeren als een ontmoetingsplek in de buurt, wordt daarmee rekening gehouden door plaatsing van bankjes en prullenbakken. Het college zet in op behoud van de huidige hoeveelheid speelplekken met waar mogelijk uitbreiding, en hecht er ook aan om de kwaliteit van de toestellen en de plek optimaal te houden.

De gemeente wil bewoners blijven betrekken bij aanleg, beheer en onderhoud van speelplekken. Dat kan door kinderen net als nu al gebeurt, te laten meedenken en –beslissen en omwonenden de kans te geven speelplekken te adopteren.

Om rekening te houden met klimaatverandering wil de gemeente waar mogelijk bij speelplekken meer bomen aanplanten. De schaduw kan dan bijdragen aan het verminderen van hittestress. Ook gaat de gemeente onderzoeken op welke plekken mogelijkheden voor waterberging zijn.

Voor beheer en onderhoud van bestaande speelgelegenheden is nu al budget beschikbaar. Voor de aanleg van de nieuwe plekken is in de begroting nog geen ruimte, maar het college verwacht dat die ruimte de komende jaren wel zal ontstaan. De aanleg van nieuwe speelplekken zal dan met prioriteit worden bezien.