ZAANSTAD - Op een krappe woningmarkt kunnen gemeenten maximaal 25% van de sociale huurwoningen met voorrang toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding. Vooruitlopend op een mogelijke wijziging van de Huisvestingswet, meldt Zaanstad zich samen met de regio aan voor een experiment bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij geldt niet 25% als vast percentage per gemeente, maar een gemiddelde in de regio van 30%.


Wethouder Songül Mutluer: “Als Zaanstad willen wij de kans op een woning voor Zaankanters vergroten. Bij sociale huurwoningen zijn de wachttijden nu veel te lang. Hiervoor sturen we in de eerste plaats aan op het toevoegen van sociale huurwoningen en in de tussentijd werken we binnen de regio aan een andere verdeling van het bestaande aanbod. Met dit experiment willen nu verder onze ruimte binnen de Huisvestingswet oprekken en daarmee het voortouw nemen om vaker voorrang te geven aan Zaanse woningzoekenden.”

Voor dit experiment dienen vijftien gemeenten en vijftien corporaties in de Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland een aanvraag in. De ene gemeente in de regio zal meer gebruik willen maken van de verhoging dan een ander en daarom is het ook mogelijk om deze verhoging onderling te verdelen. Over de precieze verdeling zullen de gemeenten in de regio binnenkort besluiten.