ZAANDAM - Het Zaanse thuiszitterspact is op woensdag 13 juni 2018 ondertekend door verschillende samenwerkingspartners in de Zaanstreek in de Zaanstreek. Dit zijn de schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs, de GGD, de Jeugdteams en de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Doel van het ‘pact’ is om het aantal thuiszitters terug te dringen. Thuiszitters zijn kinderen die langer dan drie maanden thuis zitten zonder een passend onderwijsaanbod. Door goed samen te werken is te voorkomen dat kinderen langere tijd niet naar school gaan of geleidelijk aan weer gewerkt kan worden aan naar schoolgaan. Het thuiszitterspact schept duidelijkheid in de samenwerking.

Namens de samenwerkingspartners zegt wethouder onderwijs van Zaanstad Sanna Munnikendam: ‘Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het kan in de Zaanstreek niet zo zijn dat kinderen langere periodes niet naar school kunnen gaan. Alle partners waarmee we deze afspraken maken delen de ambitie om geen kind langer dan 3 maanden zonder passende oplossing thuis te laten zitten. We beseffen wel dat daarvoor goede samenwerking nodig is. Iedereen is bereid zich hiervoor in te spannen en dat is heel positief.’

Verbeterde samenwerking, goede afspraken

Alle partijen hebben elkaar nodig om een passende oplossing te vinden voor een leerling, in samenwerking met de ouders en de leerling. Scholen hebben zicht op welke kinderen thuiszitten en zijn verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs, biedt ondersteuning waar nodig. Leerplicht heeft zicht op het ongeoorloofde verzuim, heeft mogelijkheden om bijvoorbeeld een tijdelijke vrijstelling af te geven of over te gaan tot handhaving mocht dat nodig zijn. Ook hebben zij alle kinderen in beeld die een vrijstelling hebben. Jeugdteams ondersteunen kind en gezin bij het zoeken naar oplossing op alle leefgebieden, en kan doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Vaak heeft thuiszitten namelijk niet alleen met school te maken, maar met meerdere problematieken, rondom het kind of in de thuissituatie. De oplossing voor thuiszitten is dan vaak ook een combinatie van onderwijs en zorg, bijvoorbeeld een onderwijs op de locatie van een ggz-instelling. De jeudgartsen GGD zijn vaak betrokken bij thuiszitters, vooral als er sprake is van ziekteverzuim. De jeugdartsen kunnen de belastbaarheid inschatten en kunnen vanuit hun medische expertise goed meedenken met een passende oplossing. Al deze partijen hebben te maken met thuiszitters, maar het lukt vaak niet om alleen vanuit de eigen verantwoordelijkheid een passende oplossing te bedenken. Een school kan ondersteuning bieden op school, maar als een leerling bijvoorbeeld zulke paniekaanvallen heeft dat het niet zonder begeleiding of time-outs naar school durft, is jeugdhulp nodig om de leerling weer terug naar school te krijgen. Met dit pact willen we dat er meer integraal met thuiszitters en ouders meegekeken wordt en maatwerkoplossingen met elkaar bedacht worden.

Landelijk pact

In juni 2016 werd het landelijke thuiszitterspact ondertekend door de PO-raad, VO-raad, VNG, ministerie OCW, ministerie VWS en ministerie V&J. In het pact staat dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

Nu hebben de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en de samenwerkingsverbanden PO en VO zich ook verbonden aan deze ambitie.