ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenden 29 januari de prestatieafspraken 2018. Deze afspraken zijn een concretisering van de raamovereenkomst 2016-2020 voor het komende jaar.

Wethouder Wonen Jeroen Olthof: ‘We staan de komende jaren voor een grote opgave. De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe, steeds meer verschillende groepen woningzoekenden dreigen tussen wal en schip te vallen. Gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties spreken dit jaar op lokaal en regionaal niveau over een nieuw systeem om woonruimte te verdelen. Wie de woning het hardst nodig heeft moet belangrijker worden dan wie het langst wacht.’

Sociale huurwoningen en nieuwbouw

Tot 2040 moeten er in de Metropoolregio Amsterdam bijna 230.000 woningen worden gebouwd. Voor Zaanstad betekent dat 15.000 tot 20.000 woningen erbij tot 2040. In de raamovereenkomst 2016-2020 is afgesproken dat corporaties in Zaanstad in 2020 tenminste 25.100 sociale huurwoningen bezitten. Een berekening laat zien dat corporaties begin 2020 aan die voorwaarde voldoen. Harry Platte, directeur Parteon: “Een steeds grotere groep mensen doet een beroep op goedkope huurwoningen. Gemeente en corporaties moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de sociale woningvoorraad evenredig meegroeit met de stedelijke woningbouwambities.”

Kwaliteit en duurzaamheid

Ook de bestaande woningen krijgen aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van funderingsherstel en duurzaamheid. Ook moet in meer woningen langer zelfstandig wonen mogelijk zijn. In 2018 leveren corporaties 484 woningen op waar grootschalig onderhoud heeft plaatsgevonden. Met alle acties gericht op verduurzaming krijgen in 2018 1081 woningen een beter energielabel. Kees Cornelissen namens de huurdersorganisaties: ‘Bij alle plannen blijven de huurdersorganisaties er voor waken dat betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid hoog op de agenda blijven staan.’

Gezamenlijke ambities

In de Preambule van de Prestatieafspraken 2018 spreken gemeente, corporaties en huurders uit dat hun ambities veel verder gaan dan wat er in 2018 concreet gebeurt. Een substantieel deel van de nieuwbouw in Zaanstad moet uit sociale huurwoningen bestaan, om daarmee te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar betaalbare woningen. Daarnaast draagt nieuwbouw bij aan verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Woningcorporaties en gemeente hebben elkaar hard nodig bij de realisatie van sociale huurwoningen. Daarom voeren partijen komende tijd met elkaar het gesprek een gesprek over het aandeel sociale verhuur verspreid over Zaanstad.

De woningcorporaties zijn ZVH, Parteon, Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen en Woonzorg Nederland. De huurdersorganisaties zijn Bewonersraad Rochdale, Huurders Platform Parteon, Bewonersraad ZVH en het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ).