ZAANDAM - De schoolbesturen Agora en Zaan Primair hebben samen met de gemeente een plan gemaakt om op korte termijn te zorgen voor meer leraren voor Zaanse basisscholen. Belangrijkste doel is het realiseren van 20 zij-instroom trajecten die ertoe leiden dat de vierdaagse schoolweek in schooljaar 2019-2020 zoveel mogelijk wordt voorkomen. 'Niets doen is geen optie', geeft wethouder Gerard Ram aan. 'Maar tegelijkertijd weten we dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Zonder hulp van het Rijk lossen we dit probleem lokaal niet op.'

Aan de slag met werven zij-instromers'
We zijn volop aan de slag met het werven en opleiden van zij-instromers', laten Ellen Voskuilen van Zaan Primair en Rien Spies van Agora weten. 'De vierdaagse schoolweek is een uiterste noodmaatregel en dit moeten we zoveel mogelijk voorkomen. We zijn blij dat we in gezamenlijkheid deze plannen hebben kunnen maken omdat we er zo voor kunnen zorgen dat we onze kinderen kwalitatief goed en genoeg onderwijs blijven bieden'.

Landelijk probleem
Het tekort is ontstaan doordat een relatief grote groep leraren de komende jaren met pensioen gaat, de instroom vanuit de opleidingen of vanuit de stille reserve onvoldoende is om het tekort op te vangen en veel personeel om verschillende redenen van baan wisselt. Zowel de gemeente als de schoolbesturen zijn van mening dat het lerarentekort een landelijk probleem is en het oplossen ervan hoofdzakelijk aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is. 'Daarnaast zien we dat buurgemeente Amsterdam wel zomaar even 23 miljoen beschikbaar heeft om leraren te werven', zegt Ram. 'Dat geld hebben we in Zaanstad gewoonweg niet. Terwijl Amsterdam in de regio wel in dezelfde vijver vist. Op langere termijn komen wij (gemeente en schoolbesturen) hier dan ook niet uit. Ondersteuning voor structurele oplossingen, al dan niet in samenwerking met de regio, zijn hard nodig.'

Niets doen geen optie
'Niets doen is geen optie,' vervolgt Ram. 'Met het 'Integraal plan aanpak lerarentekort' willen we leraren werven en behouden. Bovendien zetten we op scholen en wijken waar kinderen veel risico lopen op een onderwijsachterstand 'brugfunctionarissen' in, om de kloof tussen school en thuis te dichten. Zij zorgen er daarmee tegelijkertijd voor dat de leerkrachten zich beter op het lesgeven kunnen concentreren.'

Rollen en verantwoordelijkheden
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en hun personeel. De gemeente wil wel graag een bijdrage leveren, naast de landelijke subsidie die aangevraagd is. Door extra te investeren in onderwijsachterstandenbeleid, onder andere door eenmalig extra middelen voor de brugfunctionaris in Poelenburg en Peldersveld (uitvoeringsplan), ondersteunt de gemeente de schoolbesturen, zodat die op hun beurt meer kunnen investeren in zij-instromers.

Alle kinderen krijgen kansen om zich te ontwikkelen
Het integraal plan van aanpak lerarentekort wordt tegelijkertijd vastgesteld met het uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld. Het college vindt het belangrijk dat alle kinderen in Zaanstad genoeg en goed onderwijs krijgen en kiest ervoor om het beschikbare geld in te zetten waar dat het meest nodig is, namelijk in Poelenburg en Peldersveld. Deze twee plannen tezamen moeten ertoe leiden dat alle kinderen in Zaanstad zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen om alles uit hun talenten te halen.