ZAANDAM - Al jaren is er een conflict gaande tussen de bewoners van Hemkade 51 en de bewoners van Hemkade 48a. Gemeente Zaanstad is daarbij betrokken op diverse bestuursrechtelijke gronden. Tot op heden is het niet gelukt om tot een oplossing te komen. Omdat dit conflict van zowel de belanghebbenden als van de gemeente veel inspanning vraagt heeft het college mogelijke oplossingen in kaart gebracht.


Burgemeester Jan Hamming: "Het college wil er alles aan doen om deze slepende kwestie uit de ontstane impasse te halen. Tegelijkertijd zien wij in dat een oplossing vinden niet eenvoudig is. Dit heeft alleen kans van slagen als deze met de raad en betrokkenen samen wordt gezocht. Hierin wordt nu een eerste stap gezet. Ik roep alle betrokkenen op om met rust, zorg en respect voor elkaar de vervolgstappen in dit proces te zetten".

Tien mogelijkheden
Om te komen tot een oplossing heeft het college tien mogelijkheden geïnventariseerd die tot een oplossing kunnen leiden. Bij deze mogelijkheden (scenario's) zijn beoordelingscriteria opgesteld waarmee deze getoetst kunnen worden. Zo kan in beeld gebracht worden wat de voor- en nadelen per scenario zijn. De beoordelingscriteria worden voor een gedeelte ingevuld door algemene beginselen van behoorlijk bestuur en voor een gedeelte door criteria die te maken hebben met de uitvoerbaarheid. Het college neemt vooraf geen standpunt in over deze mogelijkheden, maar beschrijft de mogelijke consequenties.

De tien scenario's zijn aan de raad en belanghebbenden gestuurd. Vervolgens krijgen de belanghebbenden de mogelijkheid om op dinsdag 28 januari in te spreken en de eventuele standpunten ten aanzien van deze scenario's te geven. Vervolgens vindt er een technische presentatie plaats en krijgen alle partijen de ruimte om vragen te stellen. Op 13 februari vergadert de gemeenteraad over de scenario's. Dit alles moet leiden tot een zienswijze van de raad die richting geeft aan de mogelijkheden die het college verder moet uitwerken. Hierbij is het uiteindelijke doel het de-escaleren en normaliseren van de ontstane situatie tussen de belanghebbenden en de gemeente.