ZAANDAM - Elke geloofsovertuiging heeft het recht een eigen begraafplaats te stichten. Dit is geregeld in de Wet op de lijkbezorging. De Samenwerkende Islamitische organisaties in Zaanstad (SIOZ) hebben het gemeentebestuur gevraagd of zij een plek kunnen krijgen waar inwoners van Zaanstad die dat willen volgens Islamitische traditie begraven kunnen worden. Dit houdt in dat de uitvaart binnen 24 uur na overlijden moet plaatsvinden, en dat eeuwige grafrust gegarandeerd is.

Na overleg met SIOZ over hun wensen, en onderzoek naar de mogelijkheden voor een dergelijke plek, heeft het college van B&W vandaag de gemeenteraad geïnformeerd over het aanbod dat aan SIOZ is gedaan. Als SIOZ het beheer-en bedrijfsplan sluitend krijgt, zal een deel van een gemeentelijke begraafplaats in erfpacht worden uitgegeven. Gezien de beschikbare ruimte, en gelet op de wensen ten aanzien van bereikbaarheid en parkeerplekken, komen twee gemeentelijke begraafplaatsen hiervoor in aanmerking: die aan de Zuiddijk Zaandam en Krommenie Blok. Doordat het aantal begravingen de afgelopen jaren sterk is afgenomen is er ruimte op deze begraafplaatsen om een deel in gebruik te geven als Islamitische begraafplaats.

Gerard Slegers (wethouder Openbare Ruimte): "Met dit voorstel willen we onze inwoners, die hier vaak geboren zijn of al jaren wonen én hier ook graag begraven willen worden, een goede laatste rustplek geven. Eeuwigdurende grafrust is een groot goed, evenals de mogelijkheid om volgens je eigen geloofs-of levensovertuiging begraven te worden. De afgelopen tijd hebben we goede gesprekken gevoerd met SIOZ, en ik heb er vertrouwen in dat het aanbod wat er nu ligt voldoende ruimte biedt om een goed bedrijfsplan op te stellen en de komende tijd meters te maken".

Procedure
De SIOZ gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van onder andere het beheer- en bedrijfsplan. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de gemeente. Als alles rond is legt het college van B&W een voorstel voor een definitief contract, terreininrichting en financiering ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Omwonenden zullen te zijner tijd geïnformeerd worden, en uitgenodigd worden voor een informatieavond.