ZAANSTAD - Het college van burgemeester en wethouders legt een nieuwe aanpak voor de toekomst van de Achtersluispolder voor aan de gemeenteraad. In het concept perspectief staan plannen om woningen te bouwen en tegelijk de economie van Zaanstad en de regio te versterken. Wethouder Wessel Breunesse: 'Zaanstad zoekt goede locaties om huizen te bouwen voor de eigen inwoners èn voor de regio. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor groei en vernieuwing van de bedrijvigheid. In de nieuwe plannen voor de Achtersluispolder hebben we die balans volgens mij gevonden. In het noordelijk deel van het gebied komen wat ons betreft woningen en versterken we het groen. In het zuidelijk deel ligt de focus op werken.' Het college legt het concept gebiedsperspectief Achtersluispolder 2040 voor aan de gemeenteraad.

Drie zones
In het plan zijn drie zones benoemd: Thorbeckzone, Maakgordel (met de deelgebieden Sluiskwartier, Isaac Baartkwartier, Nautisch Cluster) en Havenkwartier. In de Thorbeckezone kan een nieuwe woonwijk worden gebouwd met maximaal 1250 woningen. Ook is er ruimte voor een groene zone voor recreatie, tuinieren, natuur en sport. In het Sluiskwartier zal wonen en werken naast elkaar bestaan, met minimaal 750 nieuwe woningen. In het Isaac Baartkwartier wordt ingezet op ontwikkeling van nieuwe economische functies. Voor de laatste twee zones – Nautisch cluster en Havenkwartier – kiest gemeente Zaanstad ervoor om niet verder te transformeren, maar de huidige economische functie te versterken. Ook kunnen de toekomstplannen voor de Achtersluispolder een bijdrage leveren aan de wijk Poelenburg.

4000 arbeidsplaatsen
De Achtersluispolder is een gebied van ruim 200 hectare, gelegen aan de Zaan en het Noordzeekanaal. Het gebied omvat zowel het bedrijventerrein ten zuiden van de Noorder IJ- en Zeedijk als de strook ten noorden van de dijk tot aan de Thorbeckeweg. Met 420 bedrijven telt het terrein ruim 4000 arbeidsplaatsen. In de Achtersluispolder is veel maakindustrie gevestigd. Met het toekomstperspectief wil gemeente Zaanstad praktisch geschoolde banen beschikbaar houden voor Zaanse werknemers, iets waar in de Achtersluispolder veel ruimte voor is. Uit de verkennende onderzoeken blijkt dat er met de plannen meer werkgelegenheid in het gebied kan ontstaan.

Samen met ondernemers
In februari 2022 stelde de gemeenteraad de principenota Achtersluispolder vast. Daarmee startte de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein te transformeren naar een gebied waar wonen en werken gecombineerd kan worden. In een proces waarin ook de tussenresultaten met de ondernemers zijn gedeeld en besproken, werden de mogelijkheden voor het gebied verkend. Het concept perspectief is daar de uitkomst van. Breunesse: 'Met deze aanpak willen we ook duidelijkheid geven aan de ondernemers op de Achtersluispolder. Dit plan biedt ruimte voor wonen èn voor werken. We zien ernaar uit om samen met ondernemers, bewoners, verenigingen en andere overheden verder aan de slag te gaan met deze plannen.

Duurzaam en groen
Met de transformatie van de Achtersluispolder ligt er een grote kans om het gebied duurzamer in te richten, met meer ruimte voor natuur en op een circulaire manier gebouwd en ingericht. Door meer groen en een betere waterberging, kan het gebied de gevolgen van klimaatverandering beter aan. Er komt ruimte om in het groen te sporten, fietsen, wandelen, spelen en elkaar te ontmoeten.

Betere bereikbaarheid
De infrastructuur in en om de Achtersluispolder moet worden versterkt. In het gebied is een impuls nodig voor het openbaar vervoer. Zo kan een aansluiting op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ZaanIJ een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid. Ook wordt het fietsnet uitgebreid met de fietsroute Van Dam tot Dam en met nieuwe routes noord-zuid en in de toekomst een autovrije zeedijk.