ZAANSTAD - In de zomer van 2023 heeft het College van B&W budget vrijgemaakt voor extra initiatieven om de gemeente groener, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Zaanstad investeert hierin jaarlijks één miljoen euro extra. Vanaf dit jaar worden de eerste resultaten zichtbaar. Dit blijkt uit de “Voortgang brede aanpak groene leefomgeving” die het college vandaag met de gemeenteraad heeft gedeeld. Dit is een bundeling van vijf rapportages die samen een goed beeld geven van alle initiatieven die er lopen.

Vorig jaar zijn 804 bomen geplant in de stad. Het boomkroonpercentage is gestegen tot boven de 20%. Dit laatste getal geeft het percentage volwassen bomen aan. Deze stijging is ondanks het feit dat zomerstorm Poly vorig jaar maar liefst één procent van de totale boomvoorraad in de stad heeft omgeblazen.

Ook moeten nog bomen herplant worden die al eerder zijn verdwenen door bouwplannen of werkzaamheden. De gemeente ziet toe op de herplantplicht bij verstrekte kapvergunningen en rapporteert tweejaarlijks over de resultaten.

Meer groene & koele plekken
Ook zijn twee keer zo veel projecten gestart om schoolpleinen en andere ontmoetingsplekken te vergroenen als vooraf gepland (18 in plaats van negen). Zaanstad kan meer doen doordat de gemeente onder andere meelift met reguliere onderhouds- en vervangingsprojecten in de openbare ruimte. Dit jaar heeft Zaanstad de inzet om 21 nieuwe speelplekken, ontmoetingsplekken en schoolpleinen groener en koeler te maken.

Wethouder Wessel Breunesse: “een groeiende, gezonde stad groeit in het aantal inwoners én wordt tegelijkertijd ook groener. Een groene, schone leefomgeving is gezonder en zorgt ook voor meer sport en recreatie. Uit de rapportages blijkt ook dat het motto ‘eerst zaaien en dan pas oogsten’ hier letterlijk geldt. We weten beter waar we staan en wat we de komende jaren willen realiseren. Dat doen we soms met grote vergroeningsprojecten en soms met kleine, creatieve initiatieven als het aanbieden van geveltuintjes, de tegelophaalservice of het bomendepot”.

De vijf rapportages in vogelvlucht:
Aanpak vergroening

 • Gestart in de loop van 2023
 • Meer projecten in de pijplijn dan beloofd
 • Vooral projecten in Meerjarig Investerings Programma gebruikt om extra vergroening mogelijk te maken (plusprojecten)
 • Beperkte beschikbaarheid projectleiders zorgt voor vertraging bij start aantal projecten
 • Inzet in 2024: groener en koeler maken van 21 nieuwe speelplekken, ontmoetingsplekken en schoolpleinen
 • Start met vergroenen bedrijventerreinen
 • Koelte- en biodiversiteitsimpuls aan groenblauwe netwerken (aantrekkelijke recreatieplekken met groen én water)

Bomenbalans
 • Jaarlijkse rapportage Rapportage van afhandeling van kapaanvragen en opgelegde herplantplicht
 • In 2023 zijn 804 bomen geplant
Bomenbeleidsplan
 • Tweejaarlijkse rapportage
 • Bomenbestand in Zaanstad komt steeds beter in beeld
 • Ondergrens van 0,4 boom per inwoner gehaald
 • Boomkroonpercentage 20,2% (percentage van bomen dat volgroeid is en ook schaduw geeft)

Groen & Waterplan
 • Nadruk ligt op opstellen van uitvoeringsplannen voor de Gebiedsvisie polder Oostzaan
 • Aanpak biodiversiteit
 • Projecten uit programma Duurzaam Varen

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie

 • Start met vergroenen bedrijventerreinen
 • Richtlijnen voor waterbergende maatregelen zoals wadi's, grastegels en wateropvang onder de weg.
 • Klimaatadaptatie onderdeel van planningsproces bij gebiedsontwikkeling en ontwerpen openbare ruimte