ZAANSTAD - De gemeente investeert per jaar zo'n 30 miljoen in het verbeteren van de openbare ruimte door het vervangen van onder andere bestrating, riolering, verlichting of speelplekken. Doel is een veilige omgeving waar inwoners met plezier wonen en verblijven. Het investeren doet de gemeente aan de hand van het meerjareninvesteringsplan (MIP). Dit plan wordt elk jaar geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in de gemeente waarop ingespeeld moet worden. Het college heeft het geactualiseerde MIP naar de raad gestuurd. Hierin staan enkele in het oog springende projecten zoals de Willem Alexanderbrug in Koog aan de Zaan, de Schildersbuurt in Zaandam en De Kleurenklub in Zaandam.

De Kleurenklub
Een deel van de Kleurenbuurt in Zaandam knapt de gemeente anders op dan gebruikelijk. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt samen met inwoners in de 'Kleurenklub' gezocht naar kansen op het gebied van natuurbeleving, bewegen, actief bezig zijn met onderhoud en ontmoeten. Ook worden in de inrichting maatregelen genomen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit resulteert in de aanleg van een moestuin voor de bewoners, een stadsoase, een trapveld, sporttoestellen langs de Gouw, een herdenkingsplek Keti Koti, wadi's met speelaanleidingen, extra bomen, kleine lage bosjes en bloemrijke grasvelden.

Schildersbuurt Zaandam
In de Schildersbuurt is het riool, de bestrating en het groen in slechte staat en aan vervanging toe. De gemeente is in 2021 al begonnen met de vervangingswerkzaamheden en de verwachting is dat in juni 2022 de werkzaamheden worden afgerond. In dit project is ook veel aandacht voor vergroening en klimaatadaptatie. Zo komt er als pilot op diverse parkeerplaatsen zogenaamde groene verharding. Het regenwater kan hier rechtstreeks in de ondergrond zakken. Waar het riool wordt vervangen, legt Zaanstad een apart regenwaterriool aan wat loost op het oppervlaktewater. Ook worden er wadi's (greppels in groenstroken) aangelegd. Waar mogelijk wordt bestrating vervangen door groen.

Willem Alexanderbrug
Bij de Willem Alexanderbrug in Koog aan de Zaan gaan we de komende jaren diverse projecten uitvoeren. De hele Zaan wordt geschikt gemaakt voor zwaardere schepen. Omdat de huidige remmingwerken dan niet meer sterk genoeg zijn om de brug tegen aanvaren te beschermen, worden ze vervangen. Omdat deze schepen ook dieper zijn, gaan we een onder water gelegen drempel tussen de twee landhoofden vervangen door een diepere. Ook verbeteren we het camerazicht, we vervangen het bewegingswerk en de openbare verlichting en we voeren enkele veiligheidsmaatregelen uit.

Hensbroek
Steeds vaker zoekt de gemeente in vervangingsprojecten naar een duurzame werkwijze of materiaalgebruik. In het project Hensbroek is begonnen met het hergebruiken van PVC buizen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat PVC een levensduur heeft van 100 jaar. Doorgaans werden de buizen na 40 jaar ontgraven en afgevoerd. Van de 1.864 meter PVC die daar in de grond lag, is het gelukt om 1.036 meter te hergebruiken. De buizen zijn voorzichtig ontgraven, getest en opnieuw gebruikt. Ook de huisaansluitingsleidingen bleken goed herbruikbaar. Naast productie scheelt dit ook transportbewegingen.

Over het MIP
De gemeente voert regelmatig onderhoud uit aan riolering, bestrating, verkeerslichten, lantaarnpalen, speeltoestellen, bankjes, bruggen, kades, bomen en ander groen. Als het reguliere onderhoud niet meer voldoende is, vervangt de gemeente onderdelen. Dit gebeurt via het Meerjareninvesteringsplan (MIP). Alle projecten uit het MIP zijn hier te vinden.

Op buitengewoon.zaanstad.nl staat meer informatie over de projecten en de planning daarvan.