ZAANDAM - Het college van B&W heeft plannen gepresenteerd om de Jeugdteams nog beter te organiseren, zodat ouders en kinderen nog eenvoudiger en eerder de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zo is de bedoeling dat de Jeugdteams vanaf volgend jaar nog meer gaan samenwerken met scholen, de Sociaal Wijkteams en de Centra Jong, dat de Jeugdteams zoveel mogelijk op dezelfde manier gaan werken en dat er straks één Stedelijk Jeugdteam is. Het college vraagt de gemeenteraad om een zienswijze op de voorstellen.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zaanstad is proactief en innovatief gestart met deze nieuwe taak en richtte het systeem van de jeugdhulp in met zes wijkgerichte Jeugdteams, uitgevoerd door vier jeugdhulporganisaties. De Jeugdteams bieden ondersteuning als het gaat om een psychische-, gedrags- of emotionele problemen en ook ondersteuning en begeleiding bij de opvoeding. Vaak is er sprake van een samenloop van meerdere problemen tegelijk.

Evaluatie: aanbod moet eenduidiger, opdracht scherper
Uit de evaluatie die in 2018 is gehouden, blijkt dat de Jeugdteams voortvarend aan de slag zijn gegaan en kwalitatief goede jeugdhulp bieden. Maar de evaluatie laat ook zien dat de huidige constructie met meer aanbieders en de brede opdracht die de gemeente heeft meegegeven aan de Jeugdteams, er toe leidt dat er geen eenduidig basisjeugdhulpaanbod is in de hele stad. Ze werken vaak ieder op hun eigen (effectieve) manier, waardoor het aanbod per wijk kan verschillen.

‘Zaanstad is op de goede weg en we hebben zeer betrokken jeugdhulpverleners’, zegt wethouder Songül Mutluer. ‘Met de voorgestelde aanpassingen zorgen we ervoor dat zij hun werk nog beter kunnen doen en nog betere hulp kunnen bieden aan ouders en kinderen. De opdracht aan de hulpverleners is scherper en logischer afgebakend, ouders weten dat ze overal hetzelfde aanbod krijgen en, heel belangrijk, de jeugdhulp gaat nog meer samenwerken met scholen, Sociaal Wijkteams en Centra Jong en zal daar vaak ook een eigen plek krijgen. Daar ben ik echt heel blij mee. We maken de hulp daarmee nog toegankelijker voor ouders en kinderen.’

Eén stedelijk Jeugdteam met focus op eerstelijnshulp
Om te zorgen voor één stedelijk aanbod wordt vanaf 2020 door de huidige aanbieders zoveel mogelijk gewerkt vanuit één stedelijk Jeugdteam, met een eenduidige werkwijze. Voor ouders maakt het dus niet meer uit waar ze wonen, het Jeugdteam biedt in alle wijken dezelfde expertise.

De aanscherping van de opdracht houdt onder meer in dat het Jeugdteam zich focust op de eerstelijns jeugdhulp. Preventie is al belegd bij Centrum Jong en de Sociaal Wijkteams die hier sterk in zijn en nu al veel aanbod hebben. Het stedelijke Jeugdteam krijgt geen aparte publieksingang meer in de stad, maar is straks te vinden op andere plekken, waar ouders nu ook al vaak met hun vragen aankloppen: school, de huisarts, Centrum Jong of Sociaal Wijkteam.

Het Jeugdteam houdt de regie op de doorverwijzing naar en inzet van specialistische jeugdhulp in de 2e lijn. Doordat het Jeugdteam zelf hulp biedt in de 1e lijn, zullen de specialistische jeugdhulporganisaties zich vooral kunnen richten op het zwaardere segment zorg. Hierdoor verwacht de gemeente de hoge kosten voor de jeugdhulp beter te kunnen beheersen.

Jeugdteam straks ook op scholen
Juist in het onderwijs komt vaak aan het licht of er iets extra’s nodig is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is de samenwerking tussen Jeugdteam, schoolmaatschappelijk werk en onderwijs zo belangrijk. Bedoeling is om jeugdhulp ook op scholen aanwezig te laten zijn. Afhankelijk van de behoefte en het type onderwijs kan dat variëren van een jeugdhulpprofessional die maandelijks overlegt met een school, tot een vast spreekuur en een vaste plek op school voor het Jeugdteam.

De aanpassingen zijn besproken met de aanbieders van de Jeugdteams, de Sociaal Wijkteams, Centra Jong (GGD), het onderwijs, aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp, cliënten, huisartsen en ervaringsdeskundigen. Zij staan positief tegenover de voorstellen.