ZAANDAM - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 9 januari 2024 een besluit genomen over de kaders en uitgangspunten, voor de herontwikkeling van het project Hondemanstraat, vastgelegd in het Ruimtelijk Plan van Eisen (RPvE). Woningcorporatie Rochdale gaat haar sociale huurwoningen in de Boerejonkerbuurt (her)ontwikkelen, omdat deze woningen verouderd zijn en in een slechte staat verkeren. Wethouder Wessel Breunesse: “De gemeente Zaanstad en Rochdale vinden het belangrijk om snel meer betaalbare woningen te ontwikkelen voor onze inwoners. Ik ben blij met de plannen die hier liggen, waar ook aandacht is voor de cultuurhistorische waarden van deze straat en de Boerjonkerbuurt. Dit is een belangrijke stap voorwaarts om onze gezamenlijke ambitie te realiseren.”

In het voorjaar van 2021 hebben de gemeente en Rochdale een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de verouderde woningen van Rochdale in de Boerejonkerbuurt. De afgelopen jaren hebben Rochdale, gemeente en bewoners overlegd over hoe de herontwikkeling eruit zou kunnen komen te zien, waarbij de wens voor meer betaalbare woningen en het behoud van de beeldbepalende cultuurhistorische woningen in deze buurt een hoofdrol speelde.

Plan voor herontwikkeling Hondemanstraat

Op 9 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouder ingestemd met het RPvE Hondemanstraat. Het RPvE beschrijft waar de verdere uitwerking van het project Hondemanstraat aan moet voldoen en hoe het plan er uit kan komen te zien.

Het plan voor de herontwikkeling van de Hondemanstraat omvat op hoofdlijnen:

  • de renovatie van 15 woningen ten noorden van de Boerejonkerstraat. Deze zullen opgeknapt worden en tevens aan de achterzijde worden uitgebreid. Dit worden middel dure huurwoningen.
  • sloop van de overige 44 woningen, die vervangen worden door ongeveer 90 nieuwe sociale huurappartementen.

Speeltuin en groen blijft

Met de klankbordgroep Boerejonkerbuurt en direct omwonenden is sinds 2022 regelmatig overleg gevoerd over de plannen voor de herontwikkeling van de Hondemanstraat. In eerdere plannen, die de gemeente en Rochdale in 2022 voorlegden aan omwonenden, stonden nog woningen gepland op de speeltuin ten noorden van de woningen aan de Boerejonkerstraat. Omdat de omwonenden hier bezwaar tegen hadden, hebben de gemeente en Rochdale besloten om hier geen woningen te bouwen en de speeltuin en het omliggende groen te behouden.

44 oudere woningen vervangen door 90 sociale huurwoningen

De 44 woningen ten zuiden van de Boerejonkerstraat, die inmiddels 100 jaar oud zijn, worden gesloopt en vervangen door ongeveer 90 sociale huurwoningen. Deze verdichting is mogelijk door trapsgewijs een bouwlaag toe te voegen. Aan de Oostzijde wordt het gebouw maximaal 2 lagen hoog. Aan de Slachthuisstraat wordt het gebouw maximaal 4 lagen hoog. Rochdale en gemeente Zaanstad streven naar een volgende verdeling van deze 90 nieuwe woningen:

  • 40% driekamerappartementen van ongeveer 60 m2, gericht op doorstroming van ouderen
  • 20% eenkamerwoningen van ongeveer 40 m2, gericht op starters, jongeren en andere eenpersoonshuishoudens
  • 40% twee tot driekamerwoningen van 50-60 m2, gericht op overige doelgroepen


Oorspronkelijke bewoners


Begin 2022 hebben de oorspronkelijke huurders een stadsvernieuwingsurgentie gekregen. Inmiddels hebben alle oorspronkelijke bewoners een nieuwe woning gevonden. Deze huurders hebben recht op terugkeer in nieuwbouw in de Boerejonkerbuurt mits de nieuwe woning passend is bij het inkomen en de huishoudensgrootte.

Volgende stappen

Voor het bestuurlijk draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het project Hondemanstraat vraagt het college een zienswijze van de gemeenteraad op 25 januari dit jaar. De mogelijke aanbevelingen die hieruit voortvloeien, zullen meegenomen worden in het Definitief Ontwerp van de nieuwe woningen dat volgens planning in het derde kwartaal van 2024 gereed zal zijn. In het vierde kwartaal zal de planologische procedure worden doorlopen, waarna begin 2025 gestart wordt met de bouw van de woningen en de herinrichting van de openbare ruimte in de Hondemanstraat en omliggende straten.