Zaanstad - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 19 maart 2024 een besluit genomen over de kaders en uitgangspunten, voor de ontwikkeling van het project Oostzijderveld, vastgelegd in het Ruimtelijk Plan van Eisen (RPVE). Wethouder Wessel Breunesse: “De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk om snel meer woningen te ontwikkelen, passend bij een uitlopende keur aan wensen, behoeften en bestedingsniveaus van onze inwoners. Ik ben blij met de plannen die hier liggen, waar naast aandacht voor prettig wonen ook aandacht is voor werken, duurzaamheid, circulariteit, natuurinclusief bouwen en vergroening van Zaanstad. Dit is een belangrijke stap voorwaarts om onze gezamenlijke ambitie: kwalitatief prettig wonen en werken in Zaanstad te realiseren.” Naast de kaders voor de ontwikkeling van nieuwe woningen zijn ook de uitgangspunten voor de nieuwe school in het Oostzijderveld vastgesteld.

Project Oostzijderveld fase 2

In juli 2022 heeft de raad de startnotitie voor het Oostzijderveld fase 2 vastgesteld en hiermee het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het gebied, inclusief ruimte voor woningen, ruimte voor werk en alle kwaliteit en (zorg)voorzieningen die een nieuwe wijk nodig heeft.

MAAK.Kogerveldwijk

In lijn met de ambities voor MAAK.Kogerveldwijk verandert het Oostzijderveld de komende jaren in een levendige stadswijk met zo’n 960 (sociale) huur- en koopwoningen, goede verbindingen en de juiste voorzieningen. Het Oostzijderveld is gemeentelijk eigendom en is omsloten door de A7, de spoorlijn Zaandam-Hoorn, de Heijermansstraat en het water de Gouw. De totale oppervlakte is zo’n 9 hectare.
Op dit moment is de bouw van de woningen in het Oostzijderpark fase 1 in volle gang en wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het laatste blok van ca. 50 woningen. Oostzijderpark fase 2 sluit hierop aan.

Voormalige bewoners Oostzijderveld

Tot voor kort was het oostelijk deel van het Oostzijderveld nog in gebruik door voetbalvereniging Zaanlandia en tennisvereniging TVV de Gouw. Zij zijn in de zomer van 2023 verhuisd naar het Hoornseveld. Door de verhuizing van de sportverenigingen is nu ook het oostelijke deel van het Oostzijderveld beschikbaar voor de ontwikkeling van Oostzijderpark fase 2 en kan het terrein geschikt worden gemaakt voor woningbouw. Op het Oostzijderveld is duikvereniging Murene nog aanwezig, met hen wordt gezocht naar een mogelijke oplossing.

Volgende stappen

Om het RPVE een stap verder te brengen en de ontwerpfase te kunnen starten wordt de raad gevraagd een grondexploitatie te openen. Hiervoor volgt medio 2024 een raadsvoorstel. Bij de uitwerking in de ontwerpfase van de plannen wordt de buurt betrokken. Bij de uitvraag voor de verschillende bouwblokken wordt de ontwikkelaar gevraagd invulling te geven aan het betrekken van de buurt en specifieke stakeholders bij de verschillende inrichtingsvraagstukken. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt door de gemeente zelf uitgewerkt, ook hier wordt de buurt bij betrokken.
In 2025 zal de planologische procedure worden doorlopen, waarna de gemeente verwacht op zijn vroegst medio 2026 te kunnen starten met de bouw van de woningen en de ontwikkeling van deze nieuwe wijk. Vooruitlopend hierop wordt het terrein opgehoogd.