ZAANSTAD - De komende weken krijgen omwonenden en belanghebbenden van het Hembrugterrein de gelegenheid mee te denken en te –praten over het omgevingsplan voor het gebied. De gemeente wil voorafgaand aan de opstelling van dit plan wensen, ideeën en zorgen inventariseren van mensen die in en om het gebied wonen of werken. Het college vraagt nu een open advies in plaats van belanghebbenden te laten reageren op een plan dat al af is.

De adviesronde voor het omgevingsplan Nieuw Hembrug begint op 14 februari met een startbijeenkomst voor omwonenden. Daarna volgt een ronde voor bedrijven. De invulling van het vervolgtraject wordt in overleg met de betrokkenen vastgesteld. In ieder geval zal er ook een mogelijkheid zijn om online advies te geven en meningen uit te wisselen.

‘Gebruikers centraal’

Wethouder Dennis Straat geeft aan dat het college eraan hecht omwonenden en ondernemers in een vroeg stadium mee te laten praten: “We willen de gebruikers van het Hembrugterrein bij de opstelling van het omgevingsplan centraal stellen. Dat is juist zo belangrijk omdat het Hembrugterrein voor Zaanstad stedenbouwkundig belangrijk is, omdat het de verbinding naar het zuiden, richting Amsterdam vormt. Tegelijkertijd is het een karakteristiek gebied, met bos, met monumenten, met creatieve maakindustrie. Met dat karakter willen we bij de verdere ontwikkeling als gemengd gebied zorgvuldig omgaan.”

Bijzonder karakter

Het Hembrugterrein vormt met zijn omgeving een bijzondere plek met een rijk cultuurhistorisch verleden. Het terrein heeft onderscheidende kwaliteiten als de monumenten, het bos en het zicht op het water. Rijk, provincie en de gemeente Zaanstad willen het Hembrugterrein de komende jaren ontwikkelen tot een gebied om te wonen, te werken en te ontspannen. Dit vraagt naast een visie op het gebied en de omgeving ook planologische afspraken. Normaal gesproken wordt dit vastgelegd in een bestemmingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet gaat de gemeente nu voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg een omgevingsplan opstellen. In zo’n omgevingsplan komt te staan wat er in het gebied mogelijk is aan functies en activiteiten en welke regels daarvoor gelden.

Afronding eind 2017

De participatie, die nu start, is bedoeld om op te halen wat er in de omgeving speelt, zodat deze ideeën verwerkt kunnen worden in het omgevingsplan. De Adviesgroep Bewoners en Ondernemers Hembrugterrein is al eerder in het traject en ook de komende periode intensief bij het proces betrokken. Tijdens de consultatieronde met belanghebbenden worden uitgangspunten en thema’s van het omgevingsplan besproken. De planning is dat het ontwerp-omgevingsplan medio 2017 in inspraak wordt gebracht, zodat het omgevingsplan Nieuw Hembrug eind 2017 kan worden vastgesteld. Het college gaf onlangs een eerste concept van het ontwerp-Omgevingsplan vrij voor bespreking