ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad mag voortaan in de wijken Poelenburg en Peldersveld aan sommige mensen die een sociale huurwoning zoeken voorrang verlenen.

Daarbij wordt gekeken naar het werk dat ze doen, waar hun inkomsten uit bestaan en of ze voldoen aan de inkomensnorm om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Mensen met een maatschappelijk beroep hebben een streepje voor en als je slecht bekend staat bij de politie kom je niet meer in aanmerking voor een huurwoning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Zaanstad daartoe toestemming gegeven om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te passen.

Door vrijkomende huurwoningen anders toe te wijzen verandert de bevolkingssamenstelling van de wijken stap voor stap. De Wbmgp heeft geen gevolgen voor mensen die nu al in Poelenburg en Peldersveld wonen. De toepassing van de wet is onderdeel van het actieplan Poelenburg Peldersveld.

Speciale wetsartikelen

Zaanstad krijgt toestemming om artikel 9 en 10 van de Wbmgp toe te passen in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Door artikel 9 wordt voorrang verleend aan mensen met een inkomen of een startkwalificatie. Met artikel 10 kan de politie mensen screenen op crimineel of overlast gevend gedrag of onrechtmatig gebruik van de woning. De politie geeft daarover een advies aan de gemeente. De gemeente geeft een positieve of negatieve woonverklaring af.

De minister heeft 19 januari toestemming gegeven om de wet toe te passen. Zaanstad gaat nu samen met de politie en de woningbouwcorporaties Parteon, ZVH en Rochdale de voorbereidingen treffen om de huurwoningen die vrijkomen anders toe te wijzen.

Bewoners geven aan: minder kwetsbare inwoners

Wethouder wonen Jeroen Olthof: ‘Bewoners van Poelenburg en Peldersveld hebben zelf aangegeven dat er veel kwetsbare inwoners in deze wijken wonen. Ze willen dat dit verandert en dat er meer diversiteit in de wijk komt. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: er moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg. De gemeente en woningcorporaties vinden dat ook. Daarom trekken we hierin samen op’.

Brede aanpak in het Actieplan

Het Actieplan Poelenburg Peldersveld heeft als doel de wijken duurzaam te verbeteren. De toepassing van de Wbmgp is slechts één van de vele verbeteringen die er wordt doorgevoerd. Naast woondiversiteit is er ook aandacht voor het leren van de Nederlandse taal, opvoeding, onderwijs, vuiloverlast en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Echte veranderingen zullen pas op de langere termijn zichtbaar worden.