ZAANDAM - Meer straattoezicht, eerder voorschools aanbod voor peuters en kinderen extra motiveren om te gaan sporten. Dat zijn een paar van de maatregelen uit het actieplan Poelenburg/Peldersveld. 

Het college van Burgemeester en Wethouders wil hiervoor jaarlijks bijna € 1,2 miljoen extra uittrekken. Wijkwethouder Dick Emmer: ‘Hard en zacht: dat is de kern van de nieuwe aanpak van de gemeente Zaanstad en de partners in de betreffende wijken. Zacht in het bieden van ondersteuning van bewoners die vooruit willen, maar tijdelijk hulp nodig hebben. Hard tegen crimineel gedrag, overlast op straat of niet willen integreren’.

Afgelopen november werd de voorloper van het actieplan, conceptplan ‘Aanpak Poelenburg en Peldersveld’, besproken met de gemeenteraad en met de wijkbewoners. De vele bewoners die bij de bespreking in de gemeenteraad aanwezig waren, konden zich goed vinden in de hoofdlijnen van het plan. Het plan wordt ook breed gedragen door partners in en buiten de wijken: het sociaal wijkteam, het jeugdteam, centrum jong, politie, het Openbaar Ministerie (OM), schoolbesturen en corporaties in de wijken. Wethouder Jeugd Jeroen Olthof: ‘Verandering is een kwestie van lange adem. Het gaat om inspanningen waaraan de betrokken partijen (gemeente, partners, bewoners) zich voor langere tijd moeten committeren. We moeten daarover goed met elkaar in gesprek blijven: wat is de situatie in de wijken, waar lopen mensen tegenaan, en welke maatregelen hebben effect? De effecten van de voorgestelde acties en investeringen zullen we vooral terugzien op lange termijn; op korte termijn zullen de effecten in bijvoorbeeld statistieken niet volledig zichtbaar worden. Daarom blijft dat continue gesprek een belangrijke graadmeter.’

Concrete acties

Uit gesprekken met ruim driehonderd inwoners en partners komt duidelijk naar voren dat er belangrijke opgaven zijn op het gebied van jeugd, opvoeding & onderwijs, taal, armoede en grofvuil. De concrete maatregelen die het college van B&W nu voorlegt aan de gemeenteraad:

  • Voorschools aanbod vervroegen van 2,5 naar 2 jaar: Gezien de taalachterstanden in de wijken op latere leeftijd, is het goed om zo vroeg mogelijk aan taalontwikkeling te werken. Ouders kunnen met deze regeling hun kinderen vanaf 2 jaar aanmelden voor voorschools aanbod op de peuterspeelzaal. Dit gaat de gemeente ontwikkelen samen met de organisaties die voorschoolse opvang aanbieden in de wijken. 
  • Aanpak vuil op straat: Een breed gedeelde ergernis van bewoners is afval op straat. De gemeente zet voor de wijken twee straattoezichthouders in met een vuilophaalwagen. Zij kunnen vuiloverlast verminderen, handhavend optreden als dat nodig is, werken aan voorlichting en gedragsverandering en zorgen voor een goed functionerend netwerk voor meldingen.
  • Inzetten op diverse bevolkingssamenstelling: Samen met corporaties gaat de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de huidige regelgeving om te sturen op een grotere diversiteit in de wijk naar leefstijlen en inkomensgroepen. Parallel daaraan wordt onderzocht of het nodig is om vanuit het rijk toestemming te vragen om meer mogelijkheden om te sturen op de bevolkingssamenstelling via de wet Bijzondere maatregelen Grootstedelijke Problematiek.
  • Meer focus op taal op scholen: Met de scholen is afgesproken dat zij in het kader van het tegengaan van segregatie in overleg met ouders en andere professionals een scala van activiteiten gaan uitvoeren op het gebied van: taal, voorlichting over burgerschap, het invoeren van het concept ‘Vreedzame wijk’, gerichtere samenwerking met het jeugdteam en actiever werken aan opvoedthema’s.
  • Werk en taal tegen armoede: Iedereen die kan werken moet aan het werk. En als je de taal niet beheerst is er ondersteuning om die te leren. Als je je daar niet voor inspant, kan het zijn dat je uitkering wordt gekort. Onder begeleiding van het sociaal wijkteam worden een aantal inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar (vrijwilligers)werk. Het wijkteam Poelenburg en Peldersveld loopt hiermee vooruit op het participatieprogramma voor de hele stad, daarbij gaat het in deze wijk om grotere aantallen.
  • Jeugd stimuleren te sporten: Sommige ouders kunnen een sportvereniging of culturele activiteiten niet betalen voor hun kinderen. Zaanstad heeft voor hun een regeling: ‘meedoen Zaanstad’. Meedoen Zaanstad is nog onvoldoende bekend en de aanmeld-procedure wordt als te ingewikkeld ervaren. Ouders worden actiever benaderd en begeleid bij het aanmelden van hun kinderen bij een sportvereniging.
  • Versterking jongerenwerk: Het jongerenwerk wordt de komende twee jaar versterkt, niet door extra capaciteit maar door de afstemming en samenwerking tussen de verschillende professionals te verbeteren en te ondersteunen.

Het actieplan is een antwoord op de motie van Groen Links (Motie 91: Poelenburg Positief) die 15 september unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in februari 2017 een besluit over het actieplan.