ZAANDAM - De gemeente stelt de besluitvorming over de herontwikkeling van de Peperstraat uit. Er leven veel zorgen bij de huidige huurders en de relatie tussen de gemeente en bewoners is niet goed. Het college vindt het belangrijk om de komende weken tijd uit te trekken om de dialoog met de bewoners en de buurt te hervatten, de relatie te verbeteren en de individuele belangen van de huurders beter in kaart te brengen. Hierdoor schuift ook de peildatum voor herhuisvesting van de huurders naar achteren.

Met in het achterhoofd het belang van de stad om meer woningen toe te voegen en het verbeteren van de leefkwaliteit van de omgeving van de Peperstraat door herontwikkeling, wil de gemeente de individuele belangen van de huurders en van de omwonenden meer inzichtelijk krijgen. Zodat Zaanstad de verschillende belangen helder en kenbaar tegen elkaar kan afwegen. Ook wil de gemeente samen met ontwikkelaar Accres, daar waar mogelijk, tot oplossingen komen voor de opgehaalde zorgen van de bewoners.

Haalbaarheidsfase

Op dit moment wordt het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Peperstraat afgerond. Het college vraagt vervolgens aan de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten voor de volgende fase. Deze uitgangspunten zijn leidend voor de financiële afspraken, ontwerp-, bestemmings- en ruimtelijk plan. De planning was om voor de zomervakantie de uitkomsten van de haalbaarheidsfase en de uitgangspunten voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit wordt nu uitgesteld tot de gesprekken zijn afgerond.

Gesprekken met bewoners en met de buurt

Met het besluit van de gemeenteraad wordt ook de peildatum vastgesteld. Vanaf de peildatum start de herhuisvesting voor huurders van fase 1 en kunnen er afspraken gemaakt worden die zijn opgenomen in het Sociaal Plan tussen verhuurder Accres en de huurders van de Pepestraat. De gemeente neemt nu eerst een tussenstap en gaat de komende weken gesprekken voeren met bewoners en met andere betrokkenen uit de buurt zoals omwonenden en winkeliers.

De gemeente werkt de verdere invulling van de gesprekken nog uit. De gesprekken worden geleid door een onafhankelijke persoon die niet gelieerd is aan de gemeente of aan de ontwikkelaar. Op 5 juli vindt een gesprek plaats tussen de klankbordgroep, de burgemeester en wethouder MAAK. Zaanstad Hans Krieger. In de weken daarna volgen er meer gesprekken met bewoners, geleid door een onafhankelijk persoon.