ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad gaat bij nieuwbouwlocaties projectontwikkelaars vooraf meegeven hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen. Zaanse woningcorporaties gaan zich op hun beurt actief inzetten om zelf locaties te verwerven. Met deze twee belangrijke afspraken moet de woningbouwproductie worden versneld. Ze zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2019 die de gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties op 13 december hebben ondertekend. Deze afspraken maken de raamovereenkomst 2016-2020 voor het komende jaar concreet.

Wethouder Songül Mutluer: ‘Ondanks de crisis is het in Zaanstad gelukt om vast te houden aan de bodemafspraak van 25.100 sociale huurwoningen. Dat is een prestatie op zich. Maar nu is het tijd om door te pakken. 2019 is het jaar waarin de bouwproductie van sociale woningbouw weer op gang kan komen. De afgelopen jaren is die gestagneerd, de komende jaren gaan we versnellen. De toenemende druk op de woningmarkt en de lange wachtlijsten vragen om ambitie. Samen met de corporaties hebben we de lat hoog gelegd: we willen naar 300 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. We zetten nu samen alle zeilen bij om die ambitie in deze collegeperiode waar te maken.’

Vooraf duidelijkheid over aandeel sociale nieuwbouw
Alles staat de komende jaren in het teken van groei van de voorraad sociale huurwoningen. In 2019 worden ruim zeventig nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Corporaties hadden voor 2020 en 2021 al nieuwbouwplannen voor gemiddeld 220 woningen per jaar. Dat aantal willen gemeente en corporaties verhogen naar driehonderd per jaar.

Met de gemaakte afspraken voor 2019 proberen ze dit te realiseren. Woningcorporaties gaan actief bouwlocaties, werven en de gemeente gaat de realisatie van nieuwbouw stimuleren via afspraken met projectontwikkelaars. In die afspraken geeft de gemeente per nieuwbouwlocatie vooraf het gewenste aandeel sociale huur aan zodat dit meteen duidelijk is voor de projectontwikkelaars. Voor woningcorporaties kan het namelijk lastig zijn om afspraken te maken over de bouw van sociale huurwoningen als de grond in het bezit is van projectontwikkelaars.

'De Zaanse woningcorporaties willen graag investeren in de bouw van extra sociale huurwoningen’, laat directeur Harry Platte van Parteon namens alle Zaanse woningcorporaties weten. ‘Maar net als de gemeente hebben woningcorporaties ook weinig bouwlocaties. Daarom is het zo belangrijk dat marktpartijen weten dat in Zaanstad bij veel nieuwbouwlocaties een deel wordt aangewezen voor sociale huurwoningen. Alleen het toevoegen van sociale nieuwbouw helpt uiteindelijk echt om de lange wachtlijst terug te dringen.’ Er komt een gezamenlijk bouwoverleg om bouwprojecten te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Verduurzaming prioriteit
Zaanstad wil een klimaatneutrale stad zijn en de Zaanse woningcorporaties kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. In 2019 verduurzamen zij meer dan duizend woningen; een forse bijdrage aan een groeiend deel energiezuinige woningen in Zaanstad.

Om de grote ambities op het gebied van duurzaamheid te bereiken, is voor de langere termijn een Warmtetransitieplan noodzakelijk. Gemeente en corporaties werken daar inmiddels voortvarend aan. In dit plan wordt inzichtelijk welke warmtebronnen in welke wijk alternatieven kunnen zijn voor gas. Huurders worden hier actief bij betrokken. Betaalbaarheid, juist voor huishoudens met een laag inkomen, blijft de leidraad.

Steun voor kwetsbare Zaankanters
Speciale aandacht is er voor de huisvesting van kwetsbare Zaankanters die nu in een beschermde omgeving wonen of uitstromen uit maatschappelijke opvang. Gemeente, corporaties, huurders én zorgaanbieders hebben onder de noemer ‘Thuis in de wijk’ afgesproken extra ondersteuning te bieden op het moment dat deze mensen zelfstandig gaan wonen. Zo kan deze groep mensen weer naar vermogen meedoen in de wijk.

Ouder worden in Zaanstad
Door de schaarste aan sociale huurwoningen blijft doorstroming van groot belang. Er wordt onder meer ingezet op woningdelen via ‘friends-contracten’, tijdelijke huurcontracten voor jongerenwoningen en maatwerk voor senioren. Onder mee via woonmakelaars wordt gekeken hoe senioren naar beter geschikte woningen kunnen zodat er eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen.

Omdat ouderen behoefte hebben aan duidelijke informatie over wonen en zorg gaan gemeente, corporaties en huurdersorganisaties voorlichting geven over ouder worden in Zaanstad. ‘Als huurdersorganisaties worden wij door de gemeente en corporaties gezien als volwaardige gesprekspartners’, aldus Lida Koning namens het Huurdersoverleg Zaanstreek. ‘Gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en in een prettige leefomgeving wonen. Daarom is het zo belangrijk dat zorg en welzijn voor ouderen in de prestatieafspraken geconcretiseerd worden in vervolgstappen.’

Gemeente en corporaties gaan ook gezamenlijk aan de slag met nieuwe woonconcepten voor senioren en kwetsbare huurders. In 2019 beginnen pilots voor het toegankelijker maken van wooncomplexen, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorbeelden daarvan zijn Grote Beer in Krommenie en De Schildershoek in Zaandam.

Nieuwe raamovereenkomst
2019 is het laatste jaar van de huidige raamovereenkomst die tot 2020 loopt. In het komende jaar maken gemeente, corporaties en huurdersorganisaties met elkaar een nieuwe raamovereenkomst voor de periode 2020 tot 2024. De Woonvisie en actualisatie van het uitvoeringsprogramma Wonen van de gemeente geven samen richting aan de invulling van die nieuwe raamovereenkomst. Wethouder Mutluer: ‘Ik ben erg blij met de toewijding die ik bij alle partijen voel om de ambities waar te maken. Samen gaan we zorgen voor meer en betere sociale huurwoningen voor de Zaankanters.’

De woningcorporaties zijn ZVH, Parteon, Rochdale, Eigen haard, WormerWonen en Woonzorg Nederland. De huurdersorganisaties zijn Bewonersraad Rochdale, Bewonersraad ZVH, Huurdersplatform Parteon, Huurdersorganisatie Woonzorg Nederland, Huurders voor Huurders en huurdersorganisatie Eigen Haard.