ZAANDAM - Afval- en energiebedrijf HVC en gemeente Zaanstad zijn tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gekomen over de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gladheidsbestrijding in Zaanstad. Minder belastend voor het milieu, goede kwaliteitseisen aan de dienstverlening en een overzichtelijk kostensysteem zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de huidige overeenkomst. Een nadelig gevolg voor de Zaanse inwoners is dat het afvalstoffentarief omhoog gaat met ingang van 2021. Het college van burgemeester en wethouders legt de dienstverleningsovereenkomst op vrijdag 15 mei voor een zienswijze voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "We zijn tevreden met de vernieuwde overeenkomst die we kunnen sluiten met HVC. Dit was geen makkelijke opgave omdat we enerzijds de service richting inwoners willen verbeteren en minder belastend willen zijn voor het milieu maar aan de andere kant de kosten laag moeten houden. Jarenlang konden de Zaanse inwoners profiteren van de lagere tarieven. De hoger uitgevallen kosten die HVC maakte, zijn de afgelopen jaren niet doorberekend. Behalve de inflatiecorrectie. Helaas is het huidige tarief niet meer vol te houden vanwege daling van de opbrengsten van grondstoffen, een toename van afvalverwijderingskosten en stijging van de kosten voor dienstverlening en inzameltaken van huishoudelijke afvalstoffen. Deze stijging is heel vervelend voor onze inwoners maar helaas echt nodig."

Het verhogen van het afvalstoffentarief gebeurt met ingang van het jaar 2021, nadat de raad hiertoe heeft besloten. Het is nog niet bekend met welk percentage het tarief precies omhoog gaat. Om dit percentage vast te stellen, wordt vanuit de begroting gekeken naar alle invloeden op de afvalstoffenheffing. Zoals bijvoorbeeld indexaties, kapitaallasten en opbouw van reserves. Alle tariefvoorstellen (belastingen en heffingen) gaan in één voorstel bij de begroting. Na de zomer zal duidelijkheid komen over de hoogte van het tarief.

Meer en beter scheiden van afval
Afval scheiden is belangrijk omdat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Dit betekent dat er minder (nieuwe) grondstoffen, energie en geld nodig zijn om nieuwe materialen te maken. Omdat de kosten voor verbranding van restafval steeds hoger worden, is het noodzakelijk om steeds minder restafval te hebben. Dit is te realiseren door beter afval te scheiden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het houdt de kosten ook lager voor HVC en gemeente Zaanstad. Meer en beter afval en grondstoffen scheiden door de inwoners, kan de stijging van het afvaltarief beperken. Momenteel dalen de inkomsten voor ingezamelde grondstoffen, dit is een mondiale trend. Van belang is dat de grondstoffen van goede kwaliteit worden aangeboden en niet vermengd zijn met restafval, anders wordt de ingezamelde grondstoffen afgekeurd bij de verwerker en alsnog verbrand.

Inzameling GFT-e en grof afval

Zaanstad heeft voorgesteld dat HVC deze zomer (per 1 juli) stopt met de extra inzamelronde GFT-e in de zomermaanden. De frequentie van deze extra service in de zomermaanden (juni, juli augustus) wordt teruggebracht naar de reguliere inzameling van een keer in de twee weken. Zaanstad trekt hiermee de GFT-e inzameling gelijk met de landelijke ophaalfrequentie. Dit levert een kostenbesparing op, zodat de afvalstoffenheffing minder hard zal stijgen.

Een andere nieuwe maatregel is dat met ingang van 1 september 2020 de gemeente Zaanstad zorg draagt voor inzameling van grof huishoudelijk afval aan huis. Nu wordt deze taak door HVC uitgevoerd. Het gaat om klein grof huishoudelijk afval dat afkomstig is uit de inboedel van een woning en dat qua gewicht en omvang niet in de afvalbak aan huis of ondergrondse container past. Hierbij kan gedacht worden aan stoelen, matrassen, lattenbodems, hard plastic, tapijt, oude fiets en oude elektronische apparaten. Voor inwoners die hun grof afval willen laten ophalen en/of zelf niet naar het afvalbrengstation kunnen gaan, betekent deze maatregel dat zij vanaf 1 september een ophaalafspraak maken bij de gemeente in plaats van bij HVC.

Een economie zonder afval
Het kabinet wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken. Het doel is om in 2050 een volledige circulaire economie tot stand te brengen. Dit staat in het uitvoeringsprogramma Circulaire economie. In Zaanstad is in het Grondstoffenplan 2018-2020 de ambitie gesteld om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo per inwoner. De gemiddelde inwoner zorgt nu voor 256 kilo afval. Om deze ambitie te volbrengen, heft het rijk sinds een paar jaar verbrandingsbelasting op restafval. De kosten van afvalverwerking nemen hierdoor dus toe.