ASSENDELFT - De gemeente Zaanstad wil de bereikbaarheid en doorstroming in Zaanstad-Noord verbeteren. Een van de oplossingen om de verkeersoverlast te verminderen is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg die loopt vanaf de Dorpsstraat, via de Noorderveenweg en Noorderweg naar de Communicatieweg. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken.

Door de komst van Saendelft en andere woongebieden is de verkeerdruk in Assendelft gegroeid. De leefbaarheid in Zaanstad-Noord staat zwaar onder druk door de verkeersoverlast. Specifiek in de Dorpsstraat (ten zuiden van de kruising Dorpsstraat/Noorderveenweg) in Assendelft en een deel van de Communicatieweg West. Om de verkeersoverlast te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren, is er behoefte aan een nieuwe verbindingsweg. Eind 2020 nam de gemeenteraad hierover een motie aan met de voorwaarde dat het zou gaan om een optimaal en snel uitvoerende oplossing.

Verbinding via Noorderweg naar de Noorderveenweg
Het gebruik van de Noorderweg met een verbinding naar de Noorderveenweg is de meest geschikte oplossing. Deze optie is het snelst te realiseren want de wegen voor deze verbinding zijn al aanwezig. Dit is vanwege de verbinding van de (bouw) weg naar Kreekrijk die nu eerder geschikt wordt gemaakt voor verkeer. Deze weg is onderdeel van de nieuwe verbindingsweg en wordt versneld opengesteld De intentie is dan om eind 2021 te starten met de uitvoering.

Omwonenden informeren
Door een extra verbindingsweg neemt de verkeersdruk in de Dorpsstraat af. Daarnaast kunnen bewoners van Saendelft en Kreekrijk gebruik maken van een extra ontsluiting. Het doorgaand verkeer door Saendelft neemt dan af. De wijkraad van Saendelft wordt binnenkort geïnformeerd en de direct omwonenden ontvangen binnenkort ook een brief met informatie over de plannen. Zij hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een telefonisch spreekuur en een (online) bijeenkomst.

Gezamenlijke financiering
De Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam dragen ieder 1,3 miljoen bij aan het project dat in totaal 4 miljoen gaat kosten. Dit bedrag wordt besteed om de kruisingen Dorpstraat- Noorderveenweg, Noorderveenweg – Parkrijklaan, tweede bouwweg – sportpark Omzoom, tweede bouw weg – Noorderweg aan te passen. Daarnaast wordt de Noorderweg gedeeltelijk voorzien van een vrij liggend fietspad en komt er een fietsvoorziening op de rijbaan. Momenteel wordt het project verder uitgewerkt en voorbereid.