ZAANDAM - De Stichting Zaanse Schans en gemeente Zaanstad hebben het afgelopen jaar de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans (visie op de toekomst) aangepast en de adviezen van de heer Remkes hierin verwerkt. Het college legt deze vernieuwde visie voor een zienswijze voor aan de gemeenteraad. Dit plan bevat de hoofdlijnen voor de langere termijn met als doel de Zaanse Schans veilig en leefbaar te houden. Ook is er een fasering aangebracht in de uitvoering van de afzonderlijke maatregelen waarbij voor ieder traject er een aparte besluitvorming en de daarbij behorende inspraak komt.

Wethouder Cultuur & Toerisme Annette Baerveldt: “Dit is een goed vertrekpunt van waaruit het college samen met stichting de Zaanse Schans en de gemeenteraad op een integrale manier de maatregelen verder wil uitwerken. Het is van belang om de volgende stap te zetten, juist om goed voorbereid te zijn op de toekomst - ook na de coronacrisis - waarin er wellicht een ander soort toerisme zal ontstaan. Als we nu niets doen, dan zullen op termijn de problemen van de beheersing van de drukte en de bereikbaarheid blijven bestaan. Daarnaast is het een prachtig gebied met grote historische waarde, waar we op een duurzame en verantwoorde manier mee om moeten gaan om het te behouden voor toekomstige generaties. ”

In het nieuwe Zaanse Mobiliteitsplan en de uitwerking daarvan zullen de maatregelen om de drukte en de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan op een integrale manier worden uitgewerkt. Hiervoor wordt in 2021 een duurzaam mobiliteitsplan voor de Zaanse Schans gemaakt. Daarin zullen de maatregelen om de drukte en onveilige verkeerssituaties tegen te gaan veel meer bezien worden in samenhang met de rest van de gemeente en het bredere mobiliteitsnetwerk.
Nieuw in dit plan is dat het college de strategie van groei op de Zaanse Schans heeft bijgesteld naar stabilisatie en beheersing van de bezoekersstromen. Stap voor stap zullen de afzonderlijke trajecten verder uitgewerkt worden. De Ontwikkelstrategie wordt jaarlijks geëvalueerd met de
stichting, dat geeft ruimte voor bijsturing als er nieuwe inzichten komen of om nieuw gemeentelijk beleid te verwerken.

De Stichting Zaanse Schans heeft de Ontwikkelstrategie met een ruime meerderheid goedgekeurd. Het college is positief over dit plan en vraagt de gemeenteraad nu om een zienswijze. Op dinsdag 9 juni staat dit op de agenda van de gemeenteraad.