ZAANDAM - ‘Nieuws uit B&W’ bevat een selectie van de collegebesluiten die gevolgen hebben voor inwoners en/of ondernemers van Zaanstad, of een verandering van beleid met zich meebrengen. De volledige besluitenlijst van B&W (zonder samenvattingen), wordt de week volgend op de collegevergadering geplaatst op het gemeentelijk Raadsinformatiesysteem.

Voortzetting bestuursrechtelijk handhaven op vervoeren inbrekerswerktuigen
De gemeente Zaanstad gaat door met het bestuursrechtelijk handhaven op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. Dat heeft het college besloten op basis van de resultaten van een pilot. De bestuursrechtelijke aanpak houdt in dat personen die door de politie worden aangetroffen met inbrekerswerktuigen naast een boete van 140 euro ook een last onder dwangsom van 2500 euro krijgen opgelegd. Gaan ze nog een keer in de fout, dan moeten ze dat bedrag betalen. In de pilotperiode van negen maanden is de last onder dwangsom negen keer opgelegd. In één geval is de dwangsom ook verbeurd, omdat deze persoon voor de tweede keer is aangetroffen met inbrekerswerktuigen.

Politie en gemeente hebben geconcludeerd dat bestuursrechtelijk handhaven een effectief instrument is om inbrekers af te schrikken. De pilot is gestart om een halt toe te roepen aan de stijgende trend in het aantal woninginbraken. In de periode november 2017 en april 2018 is het aantal woninginbraken met 30 procent afgenomen in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. De bestuursrechtelijke aanpak is een van de maatregelen die aan deze daling hebben bijgedragen. Reden voor het college om de aanpak voort te zetten.

Beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015
In de beleidsregels voor de Participatiewet is geregeld dat de uitkering met 20% wordt verlaagd als betrokkene geen huur betaalt. In een door de raad aangenomen motie beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015 vraagt de raad het college om bij deze regel rekening te houden met bijzondere lasten, zoals hogere stookkosten en een gebruiksvergoeding. Op grond van de Participatiewet moet er rekening gehouden worden met de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van betrokkene. Aan de andere kant moet bij het vaststellen van de bijstandsuitkering rekening gehouden worden met kosten waarin de bijstandsuitkering wel voorziet en die betrokkene niet heeft. Als daadwerkelijk sprake is van hoge stookkosten kan op individuele gronden bijzondere bijstand verstrekt worden om in die kosten te voorzien. En bij een gebruiksvergoeding (die aangemerkt wordt als huur) wordt de bijstandsnorm niet verlaagd in verband met het ontbreken van woonlasten. De motie geeft aanleiding tot aanpassing van de instructie aan medewerkers en het handboek wordt verduidelijkt, zodat bij de uitvoering van de beleidsregel meer dan tot nu toe rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van betrokkenen.

Overige besluiten:
Het college gaat akkoord met het agendapunt Beleidskader Van Gas Los op de Algemene Vergadering van HVC. Zaanstad is via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek medeaandeelhouder. In december is het beleidskader Van Gas Los vastgesteld. Essentie hiervan is dat HVC het tot haar kerntaken rekent om aandeelhouders te ondersteunen bij de transitie naar een gasloze samenleving. Zaanstad stemt nu ook in met de manier waarop HVC dit beleidskader verder wil uitwerken.

  • Het college geeft de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling mandaat om toezichthouders voor de Wmo 2015 en Jeugdwet aan te wijzen.
  • Het college beantwoordt de vragen van de PvdA over het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten - Verzilverlening.
  • Het college beantwoordt de vragen van DZ over de pollers.
  • Het college beantwoordt de vragen van de SP over de Provincialeweg N203.