ZAANDAM - ‘Nieuws uit B&W’ bevat een selectie van de collegebesluiten die gevolgen hebben voor inwoners en/of ondernemers van Zaanstad, of een verandering van beleid met zich meebrengen.

Zaanstad gaat meedoen aan innovatief programma Startup in Residence
De gemeente Zaanstad gaat met andere gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam meedoen aan Startup in Residence (SIR). Dit is een innovatieve samenwerking tussen overheid en startups. Het programma nodigt Nederlandse en internationale startups uit te nodigen om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. De gemeente Amsterdam heeft hiermee de afgelopen drie jaar al succesvolle ervaringen opgedaan, reden om het nu ook aan andere gemeente in de regio aan te bieden.

Voor Zaanstad zijn er vier vraagstukken die in aanmerking komen voor deze Startup in Residence-aanpak, te weten: innovatieve diensterlening aan ondernemers, innovatieve aanpak van de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs, het creëren van een levendige binnenstad en de aanpak aan eenzaamheid. Welke vraag daadwerkelijk leidt tot een Europese aanbesteding wordt later bekend.

Convenant WoonWijs aangepast aan privacywetgeving
Om woon-gerelateerde fraude aan te pakken, de juistheid van de Basisregistratie Personen (BRP) en de administratieve van woningcorporaties te vergroten en voor het verbeteren van de dienstverlening aan burgers hebben de gemeente Zaanstad en de corporaties eerder het convenant WoonWijs! gesloten. Dit convenant is nu aangepast aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). Ook treden twee nieuwe partijen toe: WormerWonen en Eigen Haard.

Veilig Zaans sportklimaat
Het college informeert de raad via een raadsinformatiebrief over de uitvoeringsvoorstellen ‘Veilig sportbeleid gemeente Zaanstad’ van de GGD en ‘Veilig Zaans sportklimaat’ van Stichting Sportbedrijf. Recentelijk is een veilig sportklimaat in de landelijke media uitgelicht rondom diverse aantijgingen van seksueel misbruik. Eind 2017 is een rapport gepubliceerd van de commissie De Vries. Op verzoek van NOC*NSF heeft deze commissie het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar seksueel gerelateerde misstanden. Hierin geeft 1 op de 10 sporters aan slachtoffer te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik.

Iedereen in Zaanstad moet kunnen sporten bij een club of vereniging in een sociaal veilige omgeving. Maar we willen ook dat de vrijwillige inzet van mensen bij een sportvereniging in een veilige context plaatsvindt. Sportverenigingen gaan op dit moment verschillend om met het thema veilig sportklimaat. De gemeente wil graag bereiken dat iedere sportvereniging ondersteund wordt bij dit gevoelige onderwerp. Aandacht voor de positie van trainers, coaches en andere vrijwilligers zodat zij op een prettige manier invulling kunnen geven aan hun rol om talenten te laten ontwikkelen. Samen met de sportverenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt binnen de sport. Daarom is het noodzakelijk dat sportverenigingen ondersteund worden. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp vraagt dit om een zorgvuldige benadering. Daarom is in samenwerking met professionele maatschappelijke partners een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is er om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Stand van zaken invoering grondstoffenplan
Zaanstad wil de hoeveelheid restafval die moet worden verbrand flink terugbrengen. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 minder en de afvalstoffenheffing beheersbaar. De invoering van het grondstoffenplan dat door de raad is vastgesteld is de manier om dit te bereiken. In april 2018 is de invoering gestart in vier wijken/dorpen in het noorden van Zaanstad.

In Saendelft heeft de aankondiging van invoering geleid tot beroering. Inwoners hebben zich verenigd in een actiegroep die geen afvalcontainers aan huis wil. De gemeente is daarop het gesprek aangegaan met de actiegroep. Tijdens die gesprekken wordt bekeken of en zo ja op welke manier een aanpak kan worden gekozen die meer draagvlak bij deze inwoners heeft. Daarbij moeten oplossingsrichtingen worden gezocht binnen de beleidsmatige en financiele kaders van het grondstoffenplan. Bij oplossingen buiten de kaders wordt teruggegaan naar de raad. Het college informeert de raad door middel van een brief over de voortgang.