ZAANDAM - ‘Nieuws uit B&W’ bevat een selectie van de collegebesluiten die gevolgen hebben voor inwoners en/of ondernemers van Zaanstad, of een verandering van beleid met zich meebrengen.

De volledige besluitenlijst van B&W (zonder samenvattingen), wordt de week volgend op de collegevergadering geplaatst op het gemeentelijk Raadsinformatiesysteem. Het Raadsinformatiesysteem is in te zien via de website van de gemeente: http://zaanstad.raadsinformatie.nl


Portefeuille Onderwijs
Schadevergoeding voor bewoners rond procedures Toermalijn

Er is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het dossier De Toermalijn met de bewoners. Deze overeenstemming is bereikt na bemiddeling van de ombudsman. Het geschil tussen bewoners en gemeente draaide om een gewenste schadevergoeding in verband met de gerechtelijke procedures die bewoners hebben gevoerd over de bouwplannen voor basisschool de Toermalijn.


De bemiddeling van de ombudsman heeft ertoe geleid dat de gemeente een tegemoetkoming van € 27.500 in de gerechtelijke kosten (en in de kosten vanwege ongemak aan hun woning) betaalt. Ook heeft het college met de bewoners afgesproken dat een afsluitende brief zal worden gestuurd met excuses. Bovendien wordt er een leertraject gestart op basis van de lessen die de gemeente heeft getrokken uit de gang van zaken rond de bouwplannen voor basisschool de Toermalijn.


Portefeuille Handhaving
Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid Zaanstad

Wanneer en hoe treedt de burgemeester handhavend op ten aanzien van horecabedrijven, overtredingen van de Drank- en Horecawet en bij gevaar voor de openbare orde in en rondom publiek toegankelijke gebouwen? Dat is vanaf nu te vinden in één beleidsstuk: ‘Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid Zaanstad’. Tot nog toe was dit vastgelegd in verschillende regelingen.


Met dit nieuwe document wordt in één oogopslag duidelijkheid gegeven over de hoogte van dwangsommen die Zaanstad hanteert bij handhavend optreden tegen overtredingen en wanneer tot (tijdelijke) sluiting van een horeca-inrichting of pand wordt overgegaan. Dit heeft een preventieve werking. Ondernemers en pandeigenaren weten hiermee vooraf wat de consequenties zijn wanneer ze de regels overtreden. Daarnaast maakt het beleid duidelijk dat de gemeente eenduidig en zonder willekeur optreedt.


Portefeuille Jeugd/Zorg
Nieuwe beleidsregels persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdwet en Wmo

Het college heeft nieuwe beleidsregels pgb voor Jeugdwet en Wmo vastgesteld. Pgb-gelden horen aan kwalitatief goede ondersteuning besteed te worden. In de meeste gevallen gaat dat goed. Toch blijkt dat er soms fraude gepleegd wordt of dat de kwaliteit van de zorg niet goed is. Om er zeker van zijn dat iedereen die ondersteuning nodig heeft ook de juiste hulp op de juiste manier krijgt, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken. De beleidsregels helpen daarbij.


Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Afwijking bestemmingsplan voor groei Kenz Figee

Het college start met de procedure tot afwijking van het bestemmingsplan voor het vergroten van de kade Zuiddijk 400 in Zaandam. Het kranenbedrijf Kenz Figee is aan het groeien en heeft behoefte aan extra ruimte op het terrein. Met extra ruimte kunnen de dokken gedraaid worden en kunnen er zwaardere schepen aanmeren.


De aanpassing van het bestemmingsplan past in de gemeentelijke visie van MAAK.Zaanstad, zoals die geldt voor dit gebied (Achtersluispolder-Poelenburg). Hierin staat onder andere dat er moet worden ingezet op de transformatie en modernisering van de Achtersluispolder. Eén van de uitgangspunten hierbij is om de Achtersluispolder te behouden als werkgebied voor specifieke sectoren zoals het nautisch cluster.

Portefeuille Ruimtelijke Ordening
Omgevingsvergunning voor de kap van 175 bomen in Kleibos Hembrugterrein

Het college heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de kap van 175 bomen in het Kleibos op het Hembrugterrein. De kap van de bomen is nodig omdat het bos voor publiek toegankelijk wordt gemaakt en daarvoor de verontreiniging in de bodem wordt gesaneerd. Deze sanering wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd, maar kan niet in alle gevallen met behoud van de bomen plaatsvinden.


Het college vindt het belangrijk om het groene karakter van het terrein te behouden, maar is ook verantwoordelijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Wanneer het behoud van bomen niet mogelijk is, worden er bomen terug geplant.


De sanering zorgt niet alleen voor schone grond, maar geeft de monumentenstatus van het Kleibos ook een kwalitatieve impuls. De beplanting en de kruidlaag worden gerevitaliseerd, waardoor de natuurwaarden in het bos zullen toenemen.


Met de sanering wordt het Kleibos ook weer in originele staat teruggebracht, De aarden wallen, de padenstructuur en de groenstructuur worden in volle glorie hersteld. Dat betekent dat de bomen die in de loop der jaren door gebrek aan onderhoud zijn gegroeid op de aarden wallen niet worden teruggeplaatst. In totaal zullen 149 bomen worden herplant.


Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Actualisatie Nota Woonbebouwing

Wat mag vergunningsvrij gebouwd worden en wanneer moet je juist wél een omgevingsvergunning aanvragen? De geactualiseerde Nota Woonbebouwing die het college heeft vastgesteld geeft hierover duidelijkheid. De nota sluit aan bij de verruimde regels van het rijk, waardoor er meer vergunningsvrij gebouwd mag worden. Zo is het aantal vierkante meter erfbebouwing dat vergunningsvrij mag worden aangebouwd flink vergroot. Met de nota word beoogd heldere informatie te geven aan initiatiefnemers, waardoor ook de afhandeling van vergunningaanvragen sneller kan verlopen. De nota wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website, zodat de informatie voor iedereen makkelijk te vinden is.


Overige besluiten:
- Het college stelt aan de raad voor om de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied en het Havenreglement Noorzeekanaalgebied aan te passen. - - Het college start met de procedure tot het afwijken van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Assendelft’. Burgemeester en wethouders zijn bereid mee te werken aan de ruimtelijke procedure die nodig is voor het vervangen en vergroten van een schuur met kantine ten behoeve van hondentraining en -opvang op de locatie Provincialeweg 99 te Assendelft.

- Het college beantwoordt de vragen van DZ over het NHD-artikel ‘Poelenburg vooral een zaak van geduld’.

- Het college beantwoordt de vervolgvragen van DZ over het Bestemmingsplan Noorderveen.