AMSTERDAM - 'Nieuws uit B&W’ bevat een selectie van de collegebesluiten die gevolgen hebben voor inwoners en/of ondernemers van Zaanstad, of een verandering van beleid met zich meebrengen. De volledige besluitenlijst van B&W (zonder samenvattingen), wordt de week volgend op de collegevergadering geplaatst op het gemeentelijk Raadsinformatiesysteem. Het Raadsinformatiesysteem is in te zien via de website van de gemeente: zaanstad.raadsinformatie.nl

Realisatie van verbinding Stadhuisplein met spooroverbouwing
De uitvoering van de Spooroverbouwing is in volle gang. Een groot deel van de constructie over het spoor is inmiddels gereed en de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe fietsenstalling aan de westkant van het spoor zijn gestart. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de nieuwe looproute over het spoor is een extra verbinding essentieel. Deze verbinding zou eigenlijk onderdeel zijn van het voormalige Cultuurcluster op de Figaro-locatie. In plaats van een tijdelijke (steiger) oplossing is gekozen voor een definitieve verbindingsplaat tussen het Stadhuisplein en de in aanbouw zijnde Spooroverbouwing. Door deze verbindingsplaat wordt de loop- en fietsroute optimaal en wordt de kwaliteit van het gebied geborgd. De gehele loop- en fietsroute tussen de oost- en de westkant is in november 2019 gereed.

Nieuwe leden adviespanel cultuur
Per 1 januari 2019 eindigt de benoeming van 4 leden van het Adviespanel cultuur Zaanstad. Deze panelleden zijn al 2 perioden van 4 jaar benoemd en moeten aftreden. De vijfde vacature is ontstaan door tussentijds vertrek van een van de leden.

Het college heeft daarom de nieuwe leden van het adviespanel cultuur benoemd. Het gaat om: dhr. J. Velserboer (beeldend kunstenaar), dhr. M. Kuijper (productmanager Meer Muziek Maken), mw. A. Rulkens (docente architectuurgeschiedenis) en mw. A. Diepenbroek (hoofd educatie concertzaal muziekgebouw aan het IJ). Deze mensen zijn aangesteld na een selectieprocedure waarbij vooral is gekeken naar beschikbare kennis, ervaring en netwerken.

Het Adviespanel cultuur Zaanstad adviseert over de verdeling van subsidies voor amateurkunstverenigingen, kleine culturele organisaties, culturele activiteiten en kleinschalige subsidies. Daarnaast geeft het Adviespanel cultuur Zaanstad gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen in relatie tot het cultuurbeleid zoals de nieuwe cultuurvisie.

Aanpassingen bestemmingsplan Omgeving Nauerna
Op 14 augustus heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan Omgeving Nauerna gedeeltelijk vernietigd. Kern van de vernietiging is dat niet voldoende is aangetoond dat recreatie in het toekomstige, op de voormalige stort aan te leggen, park Nauerna op een veilige manier mogelijk is.

Om recreatie in Park Nauerna mogelijk te maken, moet voor de vernietigde planonderdelen een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld (reparatieplan). De motivering van de vernietiging volgend, is het nodig dat aangetoond wordt (en geborgd) dat op de gronden waar recreatie is toegestaan het veilig is om te recreëren. Dat kan door (in de leeflaag) een bovenafdichtingsconstructie verplicht te stellen dan wel aan te tonen dat de veiligheid gegarandeerd is zonder de bovenafdichtingsconstructie. Voor het laatste is nieuw en aanvullend onderzoek nodig, waar dat uit blijkt. De Raad van State heeft de gemeenteraad opgelegd binnen 26 weken na de verzenddatum van de uitspraak een nieuw besluit te nemen. Het uitvoeren van het onderzoek vraagt meer tijd dan beschikbaar. Dat betekent dat het niet mogelijk blijkt op 14 februari een nieuw bestemmingsplan vast te stellen waarbij de veiligheid van de recreatie is zeker gesteld zonder een bovenafdichtingsconstructie.

Het college besluit daarom in het reparatieplan de bovenafdichtingsconstructie verplicht te stellen. Daarnaast wordt met Afvalzorg een overeenkomst gesloten over de situatie waarin de onderzoeken naar de mogelijkheid om veilig te recreëren zonder bovenafdichtingsconstructie gereed zijn. Als uit die onderzoeken blijkt dat veilig recreëren zonder bovenafdichtingsconstructie mogelijk is dan zal de gemeente zich inspannen om een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan te nemen.

Overige besluiten:
  • Het college gaat akkoord met het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op de Westzanerdijk 86 in Zaandam.
  • Het college geeft geen toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan om appartementen en eengezinswoningen te bouwen aan De Weer 24 in Zaandam.
  • Het college gaat akkoord met het ontwerpbestemmingsplan voor Dorpstraat 932 in Assendelft. De projectontwikkelaar wil 22 grondgebonden woningen bouwen in diverse prijscategorieën, inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen en een woonerf. Direct naast deze woningen is sociale woningbouw aanwezig, de categorie woningen in het midden- en hogere segment past dan ook op deze locatie.
  • Het college heeft besloten om de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente te wijzigen. Dit besluit loopt vooruit op de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Gebleken is dat een aantal lokale regelingen in de nieuwe wet niet meer toegepast worden. Deze regelingen kunnen daarom ingetrokken worden. Daarnaast dienen er een aantal technische wijzigingen doorgevoerd te worden.
  • Het college beantwoordt de vragen van DZ ten aanzien van beleid standplaatsen woonwagenbewoners.