ZAANDAM - Het college heeft op 14 mei jl. een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Havenstraat en Hemkade. Dit bestemmingsplan wordt van kracht als de gemeenteraad het vaststelt. De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan op donderdag 23 mei. Het vaststellen van een bestemmingsplan biedt meer rust en rechtszekerheid voor de bewoners van de Havenstraat en Hemkade. Voor het Hembrugterrein zelf ontbreekt nu een bestemmingsplan. Daar gelden vooralsnog de afspraken zoals die in de zogeheten ‘Anterieure Overeenkomst’ zijn gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf en contractueel overgenomen door de nieuwe eigenaar Hembrug BV.


Omgevingsplan Hembrugterrein

In 2017 heeft de gemeente Zaanstad samen met bedrijven en omwonenden hard gewerkt aan één van de eerste omgevingsplannen van Nederland; dat voor het gebied Hembrugterrein, Havenstraat en Hemkade. Nadat de gemeenteraad dit omgevingsplan had vastgesteld hebben een aantal partijen beroep aangetekend. De Raad van State heeft hier 30 april uitspraak in gedaan, en heeft het omgevingsplan als geheel vernietigd. Dit betekent dat de procedure rond het bestemmingsplan van het Hembrugterrein opnieuw moet. Wethouder Hans Krieger ‘’De uitspraak en de vernietiging van het gehele plan kwamen als een verrassing en is een teleurstelling. Het is een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling.’’ Een belangrijk gevolg van de vernietiging van het omgevingsplan is dat de Bouwverordening geldt. De Bouwverordening is regelgeving met daarin een aantal voorschriften met betrekking tot het bouw, verbouwen, gebruik en slopen van bouwwerken. Sinds 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige eisen uit deze Bouwverordening vervallen. Dit betekent dat er tijdelijk geen planologisch regime is en de gemeente niet kan sturen op bijvoorbeeld positionering van gebouwen en het gebruik daarvan.


Wat heeft de Raad van State gezegd over het omgevingsplan?

De Raad van State is op veel onderdelen positief over het omgevingsplan. Zo oordeelt zij dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat wat betreft de aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en geur. Er zijn kort samengevat twee gebreken die leiden tot vernietiging: - Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de bestaande rechten van Frites uit Zuyd. - De Raad van State heeft aangegeven dat een hogere geluidsbelasting, toegestaan op basis van de Zeehavennorm, niet toegepast had mogen worden. Aan één van de voorwaarden voor deze norm wordt niet voldaan. Het gaat om de voorwaarde ‘een beperkte uitbreiding van het bestaand woongebied’. De Raad van State volgt een andere redenering bij het bepalen van woongebieden die aansluiten bij het Hembrugterrein. Doordat er op een kleiner woongebied wordt ingezoomd, wordt de ontwikkeling op het Hembrugterrein niet als ‘beperkte woningbouw’ beschouwd.


Hoe gaat het nu verder?

Door de vernietiging ontstaat een vertraging om dit unieke terrein met zijn vele monumenten te ontwikkelen naar een gebied waar wonen, werken en ontspanning samengaan. Met de huidige eigenaar van het Hembrugterrein, diverse ondernemers en de bezwaarmakers uit het Amsterdamse Havengebied worden gesprekken gevoerd over wat er nodig is om toch tot ontwikkeling van het Hembrugterrein te kunnen komen. Wethouder Hans Krieger: ‘’Ondanks de vertraging ligt er met de onderdelen waar de Raad van State positief over was een stevige basis om verder te werken aan het realiseren van de ambities voor dit unieke terrein: het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkfuncties met ruimte voor bestaande bedrijvigheid in de haven. Daar gaat de gemeente Zaanstad komende tijd, samen met de betrokken partijen hard aan werken!’’