ZAANDAM - In 2021 is gemeente Zaanstad gestart met onderzoek waar windenergie mogelijk gemaakt kan worden. Windenergie kan bijdragen aan de klimaatdoelen en er zijn verschillende ondernemers die over voldoende (duurzame) stroom willen beschikken. Om ervoor te zorgen dat toekomstige windturbines in de omgeving passen zijn er concept-spelregels opgesteld. Daarin is vastgelegd op welke locatie windenergie een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden dit gerealiseerd kan worden.

Waar is plek voor windenergie?


Uit eerste verkenningen bleek dat windenergie alleen gerealiseerd kan worden in een strook langs het Noordzeekanaal. De afgelopen maanden zijn enkele zoekgebieden afgevallen. Daardoor blijven nu alleen de locaties D, F, G en H over.

De Klankbordgroep rond windenergie en raadsleden hebben op basis van het conceptvoorstel een advies en zienswijze uitgebracht. Daaruit bleek hoeveel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een goed evenwicht tussen het opwekken van voldoende energie en de effecten voor de omgeving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat gezondheid en leefbaarheid centraal staan. Naar aanleiding van de input zijn de volgende zaken opgenomen in de concept-spelregels:

- Gebied D is verkleind: er wordt nu alleen gekeken naar locaties tussen de huidige windturbines aan het kanaal
- Naast lokale ecologen worden nu ook lokale natuurorganisaties betrokken bij de planvorming
- Er is een visualisatie aan de stukken toegevoegd vanaf de omgeving Veldweg in Westzaan

Verduurzamen

Verschillende bedrijven op Westerspoor en HoogTij hebben ook duurzaamheidsambities. Er zijn veel bedrijven in dit gebied die het gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen en vanwege de file op het stroomnet tegen beperkingen aanlopen. Elektriciteit van wind kan hier een mooie bijdrage aan leveren. Windprojecten kunnen ook HoogTij als vestigingslocatie aantrekkelijker maken. Een initiatief voor een nieuwe windturbine wordt niet door de gemeente ontwikkeld. Het gaat om een project van bedrijven en energiecoöperaties die vergund moeten worden door de provincie.

Nieuwe landelijke milieunormen

De ontwerp-spelregels zijn aanvullend aan wet- en regelgeving van de landelijke en provinciale overheid. Een nieuw windproject moet bijvoorbeeld ook aan de nieuwe landelijke milieunormen voldoen voordat er een vergunning wordt verleend. De landelijke milieunormen worden uiterlijk 1 juni 2025 verwacht. In de tussentijd kunnen initiatiefnemers een project voorbereiden op basis van de concept landelijke milieunormen.

Proces

De ontwerp-spelregels voor windenergie zijn gepubliceerd en nu start de volgende inzageperiode van 6 weken op dit voorstel. Tijdens de te inzageperiode is het mogelijk zienswijzen in te dienen en is er ook nog een inloopbijeenkomst waar verduidelijkende vragen gesteld kunnen worden. Deze bijeenkomst wordt via de nieuwsbrief Windenergie bekend gemaakt.

Na de inzageperiode zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de spelregels en daarbij de zienswijzen betrekken.