ZAANSTAD - Het college van B&W van Zaanstad kiest ervoor om scherpere invulling te geven aan de mogelijkheden voor hoge gebouwen op het Hembrugterrein, met name qua plek en qua verschijningsvorm. Ook gaat de gemeente een plan maken om te bezien of de Hemkade en de Havenstraat op termijn opnieuw in te richten zijn. De mogelijkheden om de oevers van de Zaan bij het Hembrugterrein toegankelijk te maken voor het publiek worden eveneens onderzocht. Dat zijn wat van de resultaten van het participatietraject voor het Omgevingsplan Hembrug e.o. dat recentelijk is afgesloten.

Het Hembrugterrein is een bijzondere locatie met een rijk cultuurhistorisch verleden, die ontwikkeld wordt tot een gemengd gebied om te wonen, te werken en te ontspannen. De gemeente stelt hiervoor een Omgevingsplan Hembrug e.o. op. Om dat plan te verrijken konden omwonenden en ondernemers hun ideeën inbrengen. Dat leverde een grote hoeveelheid suggesties op, waarover het college nu een standpunt bepaalde. Wethouder Straat: ‘Ik ben erg tevreden over de opbrengst van dit participatietraject. We deden dat anders dan in het verleden, nu voorafgaand aan het ontwerp. Daardoor hebben we meer ideeën en suggesties opgehaald en konden we daar ook beter op reageren. Sommige suggesties hebben geen plek in een omgevingsplan, maar willen we wel op andere manieren honoreren.’

Belangrijk gespreksonderwerp was de mogelijkheid om hoge gebouwen neer te zetten. Het idee is nu om per plek nader aan te geven wat er mogelijk is en aan te geven welke kwaliteitscriteria daarbij gelden. De maximale hoogte zal in ieder geval niet meer dan 30 meter worden. Daarnaast gaven omwonenden van de Havenstraat en de Hemkade aan dat ze graag een verkeersluwe straat willen. Het college wil nu onderzoeken of het op termijn mogelijk is de beide straten zo in te richten dat de auto te gast is. Verder zal er geen derde ontsluiting komen voor het Hembrugterrein aan de Havenstraat. De wens om de oevers van de Zaan meer toegankelijk te maken voor het publiek vindt eveneens gehoor bij het college. Er zal in het Omgevingsplan dan ook geen ruimte worden geboden voor groei van economische activiteit op of aan de oevers van de Zaan. Voor het nu aanwezige bunkerstation en de verkoophaven wil het college onderzoeken of er mogelijkheden zijn een alternatieve locatie te bieden. Aan de steiger voor de bootverbinding naar Amsterdam wordt in het plan wel ruimte geboden.

Andere belangrijk aanscherpingen die uit het participatietraject voortkomen zijn de expliciete afspraak dat 20% van het aantal te realiseren woningen sociale huurwoningen moeten zijn. Verder kiest het college er na aanleiding van opmerkingen van omwonenden en ondernemers voor om een maximale geluidsnorm van 50dB te hanteren. Ondernemers in de omgeving van het Hembrugterrein hebben voorgesteld een klachtenloket in te richten, om daarmee eventuele bewonersklachten snel en efficiënt af te handelen. Daartoe zal de gemeente een convenant afsluiten met het Havenbedrijf Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM. Ook over de verkeersafwikkeling en manieren om natuurontwikkeling in het bos mogelijk te maken zijn nadere afspraken gemaakt.

Voor het Hembrugterrein heeft het college eerder al een regeling voor evenementen en incidentele festiviteiten vastgesteld. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het aantal en de frequentie van evenementen, geluidsbelasting, locaties voor incidentele festiviteiten en evenementvrije zones.

Het participatietraject voor het Omgevingsplan Hembrug e.o. kreeg tot nu toe vorm via gesprekken met direct betrokkenen. Daarnaast konden alle Zaankanters via praatmee.zaanstad.nl hun inbreng leveren. Ook is door de Adviesgroep bewoners en ondernemers HEMbrug over het omgevingsplan geadviseerd. De opbrengst uit dit traject staat in de Reactienota omgevingsplan Hembrug e.o. die het college nu vaststelde. Deelnemers zullen hierover worden bijgepraat op een informatiebijeenkomst op 20 juni. De uitkomsten van de participatie vormen een belangrijke bouwsteen voor het ontwerp-Omgevingsplan. Dat zal naar verwachting in het derde kwartaal gereed zijn. Vervolgens zal het Omgevingsplan begin 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld.