ZAANDAM - Zaanstad heeft een plan gemaakt om jeugdcriminaliteit preventief aan te pakken. Met dit plan gaat de gemeente een kleine 2 miljoen euro subsidie aanvragen bij het Rijk, om te voorkomen dat Zaanse jongeren in de georganiseerde misdaad terecht komen. Het plan is onder andere gemaakt op basis van 25 interviews met Zaanse partners uit het veiligheids- en sociale domein. Hun conclusie is: “er is sprake van verjonging en verharding in de criminaliteit. Als we niet ingrijpen bestaat de kans dat we contact met deze doelgroep verliezen en dat we achter de feiten aanlopen”.

“Alle kinderen zouden gelijke kansen moeten hebben om hun dromen waar te maken”, geeft burgemeester Jan Hamming aan. “Helaas zijn we daar nog niet. In Zaanstad werken de meeste kinderen en jongeren dagelijks keihard aan een mooie toekomst. Voor sommigen van hen is dit erg moeilijk. Ze groeien op onder lastige omstandigheden of in een omgeving waar de criminaliteit een aantrekkelijk alternatief lijkt te bieden. Wij vinden het heel belangrijk om juist deze jongeren kansen te bieden om hun dromen waar te maken. Daarom ben ik ook heel blij met dit plan en de extra inzet die we, samen met onze partners, willen leveren voor onze jeugd. We gaan ervan uit dat het Rijk dit ook ziet en ons financieel gaat steunen.”

Wethouder Songül Mutluer (Jeugd) beaamt dit en zegt daarbij: “Een investering in de jeugd is een investering in hún toekomst én in de toekomst van onze maatschappij. Zeker voor deze groep jongeren kan een goed toekomstperspectief het verschil maken. Daarom is het zo belangrijk om hen beter in beeld te hebben en ze persoonsgerichte aandacht te geven. Er zijn in Zaanstad momenteel al verschillende partijen die met jongeren werken, deze inzet gaan we herijken. Denk aan jongerenwerkers, straathoekwerk, jeugdteams. We gaan goed kijken hoe deze partijen beter in kunnen spelen op de behoeften van deze groep jongeren en daarbij ook hun aansluiting op het onderwijs en/of passend werk. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als jongeren op een goede en kansrijke manier zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen.”

Vijf pijlers
De aanpak heet Back on Track en richt zich op het voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen (verder) afglijden naar de criminaliteit. Uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een gerichte aanpak met een eenduidige visie op de aanpak en voorkoming van jeugdcriminaliteit en een heldere opdracht waarbij duidelijk is wie wat doet. Op basis daarvan zijn er vijf pijlers geformuleerd, die inspelen op de problematiek en het voorkomen hiervan. De eerste pijler is (1) een Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Hierbij richten we ons op jongeren of kinderen die niet in aanmerking komen voor de huidige Zaanse 075 aanpak maar waar wel een duidelijk risico aanwezig is dat zij in de criminaliteit terecht kunnen komen. Ook het gezin (2) speelt een belangrijke rol. Door ouders daar te ondersteunen maken we hen beter weerbaar om te voorkomen dat kinderen kunnen afglijden, De school is de centrale plek in de wijk (3) die fysiek toegankelijk is voor jongeren, ouders en professionals. De digitale (leef)wereld (4) is ook een pijler. We willen jongeren weerbaar maken voor de risico’s van de online wereld en pakken tegelijk digitale afpersing en andere online criminele activiteiten aan. Tot slot is er aandacht voor leren en ontwikkelen (5). We monitoren de doelstellingen van de bovengenoemde pijlers en willen leren van het effect van de gepleegde interventies. De best practices en leerpunten houden we niet voor ons zelf maar delen ze met andere gemeenten en geïnteresseerden.

Duidelijkheid over financiën
Het college heeft het plan opgestuurd naar het ministerie en verwacht dat er in oktober duidelijkheid is over de toekenning daarvan. Vanuit het ministerie is de eis neergelegd dat voor 1/3 van de begroting cofinanciering beschikbaar is. Zaanstad kan ruimschoots aan de eisen voldoen omdat deze volledig kan bestaan uit al begrote inzet, middelen en/of voorzieningen. Voor de genoemde plannen en interventies zijn onder andere de regisseurs 075 aanpak, ondermijningsregisseur, jongerencoaches en jeugd BOA’s inzetbaar.

Achtergrond aanvraag bij het Rijk
Het kabinet is een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit gestart. Daarbij wordt ingezet op versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Vanwege de relatief beperkte omvang van de beschikbare middelen is ervoor gekozen om acht gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Zaanstad) te vragen om een voorstel uit te werken. Er is voor deze gemeenten gekozen, omdat zij 1) te maken hebben met aanzienlijke ondermijnende criminaliteit; 2) de mogelijkheid hebben om een “vliegende start” te maken; 3) een zekere landelijke geografische spreiding hebben en 4) in de te ontwikkelen projecten met een aanpak van verschillende typen jongeren en jong volwassenen ervaring kan worden opgedaan