ZAANDAM - Er zijn plannen om het kantoorgebouw Saendenborch en het terrein erachter geschikt te maken voor ruim 200 huurappartementen. Het huidige pand staat op de hoek van de Stationsstraat en Rustenburg in Zaandam. De buurt is uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten op 4 en 7 juli. Daar kunnen zij de ontwerpen bekijken en suggesties meegeven over de invulling van de voorzieningen op de begane grond.


Sinds 2017 staat het kantoorgebouw grotendeels leeg. In het verleden waren onder andere het UWV en de politie in het pand gehuisvest. De afgelopen jaren zijn meermaals plannen besproken voor deze plaats. Uit buurtgesprekken in 2016 en 2017 kwamen diverse suggesties naar voren, hoe het pand ook een functie kan hebben voor de buurt (bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten).

Huurappartementen, short-stay en voorzieningen

Uit onderzoek naar de haalbaarheid, is een plan ontstaan voor 204 huurappartementen, met afwisselend hoog- en laagbouw. Daarin is minimaal 30 procent sociale huurwoningen opgenomen en 56 zogeheten short-stay appartementen voor tijdelijke verhuur (maximaal 6 maanden) aan bijvoorbeeld studenten, expats of personen die dringend woonruimte ter overbrugging nodig hebben, zoals bij een scheiding. Het plan is om een groot deel van deze woningen te realiseren in een woontoren achter de bestaande bebouwing. Op de begane grond is ongeveer 900 vierkante meter ruimte voor voorzieningen.

Tijdelijke invulling

Eventueel is in de aanloop naar de oplevering van de nieuwe woningen een tijdelijke invulling mogelijk. In het verleden is er met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gesproken over deze locatie als opvanglocatie. Ook nu is het kantoorgebouw één van de locaties die de gemeente onderzoekt als mogelijke tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Op dit moment is hier nog geen uitsluitsel over. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de buurt en andere betrokkenen uiteraard hierover geïnformeerd.

Inloopbijeenkomsten

Op 4 en 7 juli kunnen omwonenden en andere belangstellenden tussen 19.00 en 21.00 binnenlopen bij Rustenburg 125 (voormalig UWV), hoek Stationsstraat/Rustenburg. Hier kan men de ontwerpen zien en vragen stellen aan vertegenwoordigers van Kantoortoren Zaanstad vof, de gemeente Zaanstad en architect NUNC. Ook kunnen inwoners meedenken en suggesties doen over de keuze voor het type voorzieningen op de begane grond. Dit kan ter plekke tijdens de inloopbijeenkomst en via de website https://saendenborch.nl.

Vervolg

Over de binnengekomen reacties en suggesties volgt een terugkoppeling naar de betrokkenen en de gemeenteraad. Nadat de betrokkenen naar hun mening is gevraagd, werkt de eigenaar van het pand de plannen verder uit. Hij maakt daarover deze zomer afspraken met de gemeente in een anterieure overeenkomst. Daarna kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen. Hierop kunnen belanghebbenden een zienswijze (een reactie) geven. De eigenaar streeft ernaar om de aanvraag omgevingsvergunning medio 2023 in te dienen en in het 2e kwartaal van 2024 te starten met de bouw.