KROMMENIE - In het Zaanstad Beraad eind februari heeft wethouder Gerard Slegers toegezegd om de verkeerscirculatie van Krommenie nader te bekijken met als doel om de leefbaarheid te verbeteren. Deze toezegging kwam voort uit de overlast die inwoners en winkeliers hadden van de werkzaamheden en herinrichting in de omgeving van het Weiver en de Weverstraat en de beperkte bereikbaarheid van het centrum. In gezamenlijkheid met bewoners, de winkeliersvereniging en verkeersdeskundigen is gekeken naar de aanpak van het dorp op korte, midden-lange en lange termijn.

Werkzaamheden korte termijn
Samen met de inwoners en winkeliers start de gemeente een project voor een duurzame en veilige herinrichting van de Padlaan. Op verzoek van de winkeliersvereniging DOKA worden de werkzaamheden aan de Weverstraat uitgesteld tot het voorjaar van 2020 om overlast tijdens de feestdagen te voorkomen. Met inwoners van de Vlusch en de Kruisstraat wordt gekeken naar de overlast van het verkeer gedurende de spits door aanpassing aan de inrichting. In overleg met Veilig Verkeer Nederland, politie en justitie wordt gekeken of hufterig verkeersgedrag in deze straten aangepakt kan worden door onder andere gedragsbeïnvloeding. Gesprekken met bewoners over de aanpak van verkeersoverlast volgen.

Visie voor de midden-lange termijn
Winkeliersvereniging DOKA diende een visie bij de gemeente in om de openbare ruimte voor het centrum van Krommenie op te knappen. Samen met de winkeliersvereniging bekijkt Zaanstad of deze visie ingepast kan worden in de plannen voor onderhoud.

Aanpak voor de lange termijn
Bij bewoners is er de zorg dat het verkeer in het dorp verder gaat toenemen. Dit leidt tot extra verkeers- en parkeerdruk. Tot 2030 en ook nog daarna staat een aantal woningbouwplannen gepland. Parkeren en bereikbaarheid zijn onderdelen die meegenomen worden bij het opstellen van vergunningen en plannen. Zaanstad werkt momenteel aan het Zaans Mobiliteitsplan en voor onder andere Noord, waar Krommenie deel van uitmaakt, wordt gekeken of sprake is van knelpunten en op welke wijze deze worden opgelost. In de uitwerking worden alle vormen van vervoer meegenomen. Zoals het verbeteren van fietsroutes, de mogelijkheid om fietsen te parkeren, stadsdistributie en elektrisch vervoer.

Vooruitgang door samenwerking
Wethouder Mobiliteit en Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "In Krommenie is de grote mate van betrokkenheid van inwoners en winkeliers opvallend. Zij deelden hun plannen en ideeën en waren goed vertegenwoordigd tijdens de informatieavonden. Die betrokkenheid waardeer ik enorm! Samen met inwoners en ondernemers kijken we naar de uitvoerbaarheid van de plannen en of de leefbaarheid van Krommenie hierdoor verbetert. In januari volgen verdere afspraken en die blijf ik ook nauwlettend volgen."

Werkzaamheden door investering en nieuwbouw
Zaanstad gaat ook de komende jaren nog investeren in Krommenie als het gaat om het opknappen van straten en wegen. Daarnaast is er op verschillende locaties woningbouw gepland. Dit betekent voor de inwoners dat zij nog langer verkeersoverlast gaan ervaren. De werkzaamheden in Krommenie zullen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden zodat de overlast enigszins wordt beperkt.