ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad heeft met ruim honderd inwoners, partners en de teams zelf de werkwijze van de Sociale Wijk- en Jeugdteams geëvalueerd. De uitkomst is overwegend positief.

De geïnterviewden zijn tevreden over de zorg en ondersteuning van de teams, de fysieke aanwezigheid in de wijken werkt en de expertise van de professionals waarderen bewoners als (heel) goed. De structuur en opzet van de teams lijken goed te werken en er is geen aanleiding om daarin nu iets te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de gemeente contracten afsluit met de organisaties die de hulp en ondersteuning leveren. Wethouder Jeroen Olthof: “Ik ben trots op wat onze Sociale Wijk- en Jeugdteams hebben bereikt. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten waar we als gemeente en Sociale Wijk- en Jeugdteams samen aan moeten werken. Zo moeten de wijkteams meer aandacht besteden aan preventie.” Het college van B&W heeft op basis van de evaluatie een agenda voor de doorontwikkeling van de Sociale Wijkteams vastgesteld. Ook voor de Jeugdteams scherpt de gemeente de opdracht aan.

Verbeterpunten

Uit de evaluatie komt ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zo komt het wijkgericht werken nog niet voldoende uit de verf. Olthof: “De teams kunnen nog beter gebruik maken van de kracht van de wijk, van inwoners, organisaties en ondernemers, om problemen te voorkomen en vooral ook samen initiatieven te nemen.” Ook bestaan er nog te veel verschillen tussen teams in werkwijze en bereikbaarheid. Tenslotte kan de coördinatie bij situaties waarin mensen van meerdere partijen hulp krijgen beter. In die gevallen komt de samenwerking tussen de teams en andere partners nog niet voldoende van de grond. Met de Sociale Wijkteams en de jeugdteams wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid om de gezamenlijke ontwikkelopgaven en afspraken vast te leggen. Een maatregel die voorkomt uit de evaluatie is dat de regie op de aanpak van overlastgevende groepen, waaronder jongeren, stedelijk wordt belegd.

Aanbesteding

Respectievelijk eind 2017 en eind 2018 lopen de contracten van de Sociale Wijk- en Jeugdteams af. Voor de uitvoering van de 11 Sociale Wijkteams heeft de gemeente contracten afgesloten met 5 zorgaanbieders. Op 1 januari 2019 lopen de huidige contracten af en is een nieuwe opdrachtverlening (aanbestedingsprocedure) nodig. De nieuwe opdracht duurt 8 jaar. Deze is opgedeeld in vier contractperiodes van 2 jaar. Het college besluit later dit jaar over de aanbesteding.

Voor de Jeugdteams past de gemeente, binnen de huidige aanbesteding, de opdracht aan op basis van de evaluatie. Het contract dat eind 2017 afloopt, wordt met twee jaar verlengd en in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 doet de gemeente nader onderzoek naar het functioneren van de Jeugdteams, wat een regulier onderdeel is van de huidige aanbesteding