ZAANSTAD - De planstudie naar het voorlopige voorkeursalternatief voor de aanpak van de verkeersdrukte in Zaandam Zuid is afgerond: het plan is haalbaar en betaalbaar. Het college stemt in met het voorkeursalternatief en legt deze binnenkort voor aan de raad. Met dit alternatief wordt de verkeersdruk aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast voor omwonenden verminderd

De Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) is onderdeel van het multimodale mobiliteitspakket van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH). Begin maart 2019 hebben de bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het gebied veiliger en beter bereikbaar te maken.

Onderzoek naar verbeteringen
In 2017 en 2018 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de doorstroming voor het openbaar vervoer, fietsverkeer en het autoverkeer. Uit het onderzoek is gebleken dat een combinatie van maatregelen het meest kansrijk is.

Het verbeteren van de Thorbeckeweg, de definitieve voorkeursvariant, betekent op hoofdlijnen:
- een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-west verkeer met een kortere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers;
- een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van busbrug De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer;
- het afsluiten van de Westkolkdijk dat ervoor zorgt ervoor dat het verkeer op de Thorbeckeweg naar de A8 beter doorstroomt.

Doorstroming in de toekomst
De Thorbeckeweg is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum, maar ook voor belangrijke bedrijventerreinen (Hoogtij, Zuiderhout, Westerspoor) en ontwikkelgebieden (Achtersluispolder en Hembrugterrein). Filevorming is nu al een probleem op de Thorbeckeweg en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit geldt ook voor de doorstroming van het openbaar vervoer en fietsverkeer.

Wethouder Mobiliteit van de gemeente Zaanstad en lid van het Dagelijks Bestuur Vervoerregio, Gerard Slegers: "De Aanpak Vijfhoek, Ambacht, Thorbeckeweg is een van de vele projecten die we gezamenlijk, binnen het rijk en de regio, aanpakken om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gehele regio te verbeteren. We willen een stad zijn en blijven waar mensen met plezier wonen en werken, ook als het aantal inwoners groeit. Dit betekent dat er extra woningen, nieuwe verbindingen en voorzieningen nodig zijn."

Vervolg AVANT
De voorkeursvariant wordt op dinsdag 28 mei voorgelegd aan de gemeenteraad. Als zij instemt, wordt vanuit de Vervoerregio gestart met de planuitwerking. Dit betekent dat het definitieve voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Vervolgens kan de aanbesteding starten. De realisatie van het integrale bereikbaarheidsproject (auto, openbaar vervoer en fiets) is gepland in 2021-2022.

Meer informatie en achtergrond
Bekijk hier meer informatie over de AVANT: https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/ of op de site van de gemeente Zaanstad.