ZAANSTAD - De inbreng van woningen en woonzorgvormen voor ouderen binnen nieuwbouwplannen, het toegankelijker maken van bestaande woonzorgvormen, bevordering van doorstroming van ouderen op de woningmarkt, een lokale alliantie tegen eenzaamheid en meer ontmoetingsruimtes in de wijken. Dat zijn de belangrijkste prioriteiten waaraan dit jaar wordt gewerkt binnen de Strategische Agenda Ouder Worden in Zaanstad.

De strategische agenda die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad is veelomvattend. 'Samen met partners in de stad en samen met ouderen hebben we voor het tweede jaar op rij keuzes gemaakt die breed gedragen worden', zegt wethouder Ouderenbeleid Songül Mutluer. 'Daar ben ik trots op. We kunnen niet alles tegelijk doen. De kunst is om scherp te focussen en speerpunten te benoemen. Daar gaan we nu samen mee aan de slag.'

De prioriteiten zijn vastgesteld door het stedelijk aanjaagteam dat de voortgang van de uitvoering van de strategische agenda aanjaagt en stimuleert. Het aanjaagteam - bestaande uit samenwerkende (zorg)organisaties, ouderenvertegenwoordigers en de gemeente Zaanstad - heeft zijn keuzes mede bepaald op basis van een bijeenkomst met ouderen, raadsleden, afgevaardigden van het burgerplatform en andere maatschappelijke organisaties.

'Het is mooi om te zien hoeveel betrokkenheid er is bij de ambitie om ervoor te zorgen dat Zaankanters op een waardige manier oud kunnen worden in hun eigen omgeving', zegt Leo Groenendaal, bestuurder van de Mennistenerf Pennemes Combinatie en voorzitter van het stedelijke aanjaagteam. 'Je ziet ook dat er veel overeenstemming is over wat nu de meeste aandacht moet krijgen: alles wat met wonen te maken heeft en het tegengaan van eenzaamheid. Dat is dan ook waar we ons dit jaar gezamenlijk hard voor gaan maken.'

Dit zijn de vijf prioriteiten zoals het stedelijk aanjaagteam ze heeft vastgesteld:
1. Inbreng van woningen en woon(zorg)vormen voor senioren in nieuwbouwplannen
Aan ontwikkelaars en woningcorporaties wordt op locaties die geschikt zijn voor senioren de opdracht meegegeven om woningen en complexen voor senioren te realiseren. Concreet worden in 2019 één à twee plannen voorbereid, bijvoorbeeld in de vorm van een Knarrenhof en een Thuishuis. Diversiteit in woonvormen is een belangrijke wens van ouderen.

2. Bestaande woonzorgcomplexen met ruimte voor ontmoeting aanpassen en versterken
Met de woningcorporaties selecteren we in 2019 twee bestaande woon(zorg)complexen waar veel senioren wonen om deze toegankelijker te maken. Daarnaast werken we samen aan het versterken van complexen door bijvoorbeeld ontmoetingsruimte te creëren.

3. Onderzoek naar betere doorstroming ouderen op woningmarkt
In 2019 wordt gewerkt aan een nadere analyse van de belemmeringen onder senioren om te verhuizen. Doorstroombevorderende verhuisregelingen zoals in de gemeente Amsterdam (van Groot naar Beter) en in gemeente Haarlem worden onderzocht. Er volgt een advies uit voor een Zaanse aanpak.

4. Aanpak Eén tegen eenzaamheid 2019
In 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd om een lokale alliantie Eén tegen eenzaamheid op te zetten in het kader van het landelijke actieplan Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Met deze lokale alliantie worden een aantal zaken onderzocht zoals de haalbaarheid en wenselijkheid van huisbezoeken onder 75-plussers en de invoering van een meldpunt eenzaamheid, zoals in gemeente Rotterdam.

5. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte
In 2019 komt er een advies met financierings- en verbindingsmogelijkheden met andere maatschappelijke partners en met bewoners om ontmoetingsruimtes te realiseren.

Naast genoemde prioriteiten wordt de beschikbare capaciteit van de samenwerkende partners ook ingezet voor een aantal andere zaken. Het gaat dan om onderzoek naar betere aanvullendopenbaar vervoer, het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte, een pilotvoorstel voor een dementievriendelijke wijk, een samenwerkingspilot voor mantelzorgers, valpreventie, voorlichting over de voorbereiding op het langer zelfstandig thuis wonen en wijkanalyses.