ZAANSTAD - Gedeputeerde Ruimte en Wonen Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland en wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Dennis Straat van de gemeente Zaanstad tekenden vandaag een samenwerkingsagenda voor het gebied Zaanstad-Midden.

Provincie en gemeente gaan voor de komende vier jaar een integrale, gebiedsgerichte samenwerking met elkaar aan voor het gebied Zaanstad-Midden. Dit betekent dat zij opgavegericht gaan werken. Dit is in lijn met de filosofie van de Omgevingswet en sluit aan op de gezamenlijke benadering van de gebiedsopgave. De gemeente Zaanstad zet hier al op in via het programma MAAK.Zaanstad.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben erg blij met deze samenwerkingsovereenkomst voor Zaanstad-Midden. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de overheid. Kernpunt van deze nieuwe wet, die wetgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt, is om intensiever samen te werken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden. Met deze samenwerking doen we daarvoor vast een voorzet.”

Er is een aantal ambities benoemd waar de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad zich de komende periode op gaan richten.

Binnenstedelijk bouwen

De provincie en Zaanstad leveren een bijdrage aan de woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) door binnenstedelijk te bouwen en willen ervoor zorgen dat natuur en landschap buiten de stad behouden blijft. Zaanstad-Midden is een van de gebieden binnen de MRA waar veel binnenstedelijke locaties beschikbaar gemaakt kunnen worden op plekken zoals voormalige bedrijventerreinen en sportvelden.

Ontwikkelen van knooppunten

Gebieden rondom OV-knooppunten, zoals Zaandijk Zaanse Schans en Zaandam Kogerveld, zijn goede locaties voor woningzoekenden en bedrijven. En daarom wordt samengewerkt om de stations te ontwikkelen tot aantrekkelijke plekken in samenhang met de omgeving. Zo moet gezorgd worden voor goed bereikbare woon- en werklocaties, korte reistijden, groen en voorzieningen dichtbij en het behoud van het landschap. Binnen de samenwerkingsagenda wordt gekeken of opname van de ontwikkeling van deze knooppunten meerwaarde kan opleveren.

Verbeteren bereikbaarheid

Verbetering van de bereikbaarheid van delen van Zaanstad-Midden is cruciaal zoals op de rijksweg A8 en het spoor en een voorwaarde van stedelijke ontwikkeling. Zeker gezien de intensivering van het stedelijk gebied voor nu en in de toekomst. Hierbij rekening houdend met de gezondheid van omwonenden.

Bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame omgeving

Wonen en werken wordt in Zaanstad-Midden gecombineerd. Bij de verandering van binnenstedelijke locaties naar gemengd woon- en werkgebied komt veel kijken: bodemsanering, het behoud van industrieel erfgoed en de verplaatsing van bedrijven. Daarnaast ligt er een grote opgave in het kader van klimaatadaptie en de energietransitie.

Samenwerking op het gebied van data voor legitimering van beleidskeuzes

De provincie en de gemeente gaan de data die zij hebben over Zaanstad-Midden met elkaar delen en waar dit kan samen analyses uitvoeren. Rekening houdend met dat wat uitgewisseld mag worden binnen de wet. Data geven de mogelijkheid om keuzes beter te onderbouwen en de uitvoering te verbeteren.

Deze vijf ambities vormen het uitgangspunt voor de meerjaren werkagenda van de gemeente Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. Hierin komen concrete onderwerpen en acties te staan.

Vervolg

Wethouder Dennis Straat: “Het intensiveren van de samenwerking en het meer opgavegericht werken helpt ons in de verdere ontwikkeling van Zaanstad-Midden. Het gebied is onder de noemer MAAK.Zaanstad volop in beweging en dat vraagt betrokkenheid. We zetten ons gezamenlijk in om van de samenwerking een succes te maken.” Een jaar na vaststelling van de samenwerkingsagenda worden het proces en de resultaten geëvalueerd.