ZAANDAM - De eerste stappen naar duurzame verbetering van de wijken Poelenburg en Peldersveld zijn gezet. Dat staat te lezen in de raadsinformatiebrief die het college van Zaanstad heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Zo is er laagdrempelig taalaanbod gecreëerd, in het buurthuis en op scholen wat heeft geleidt tot een flinke stijging van het aantal cursisten uit de wijken. Er volgen nu meer dan 140 mensen een intensieve taalcursus. Tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan om een echte blijvende verandering in de wijken tot stand te brengen.

Wijkwethouder Sanna Munnikendam: ‘Het is nog duidelijker dat de problemen in de wijken groot en divers zijn en dat actie noodzakelijk is. Of het nu gaat om het aantal bijstandsgerechtigden of de armoedecijfers*; de opeenstapeling problemen maakt het werken aan structurele verbeteringen taai. Tegelijkertijd zien we dat er perspectief is. Inwoners voelen zich thuis in de wijken en willen dat het beter wordt. Ook willen ze dat kinderen betere kansen op een succesvolle toekomst krijgen. De gemeente en de professionals in de wijk hebben hetzelfde doel. Er zit enorme potentie in de wijken om zaken structureel te verbeteren. Iedereen ziet dat dit hét moment is om door te pakken’.

Over het actieplan

Een half jaar geleden is het actieplan Poelenburg Peldersveld vastgesteld. Dit plan was het resultaat van intensieve gesprekken met bewoners en professionals in de wijken. Het plan combineert een harde en zachte aanpak. Dat betekent: kansen voor bewoners die willen ontwikkelen en integreren en hard optreden tegen bewoners die wel kunnen, maar niet willen integreren, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen.

Kort samengevat werkt de gemeente samen met bewoners en partners aan vijf opgaven (jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie en armoede en vuil), met het besef dat er daarnaast twee randvoorwaarden vervuld moeten worden om die opgaven te laten slagen (meer woondiversiteit en aanpak ondermijnende criminaliteit).

In samenwerking met de wijk

De afgelopen periode is er intensief samengewerkt met professionals en bewoners vanuit de wijk om stappen te maken met de opgaven en randvoorwaarden. Op elk gebied zijn stappen gezet. Het gaat soms om kleine procesmatige stappen, soms om grote ingrepen. Het meest concreet zijn resultaten zichtbaar in het voorstel over Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) en de aankondiging van de aanvraag voor de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

Andere tastbare resultaten

Enkele andere voorbeelden:

Vanaf februari start in de wijken een meerjarig samenwerkingsproject van Hogeschool InHolland, de Hogeschool van Amsterdam, de Werkplaatsen Sociaal Domein, BOOT, het sociaal wijk- en jeugdteam en de gemeente. Lectoraten, docenten en studenten van deze hogescholen gaan in de wijken stageprojecten en praktijkonderzoek doen die een bijdrage leveren aan het actieplan. Bijvoorbeeld gericht bij gezinnen langs voor ondersteuning op gebied van taal en opvoeding.

Vanaf het eerste moment is gewerkt aan de aanpak van de afvalproblematiek. Samen met HVC is nadrukkelijk ingezet op beter functionerende containers. Wijkonderhoud en HVC werken samen om de wijk wekelijks ‘schoon te vegen’ en er is extra inzet op handhaving. Daarnaast zijn sinds september bewonersvoorlichters actief. Dit zijn onder andere vrijwilligers en mensen uit de bijstand die tekst en uitleg geven over de regels rondom afvalinzameling.

Dit is slechts een beknopt overzicht van de ingezette acties. Benieuwd naar alle andere stappen die zijn gezet? Lees dan de raadsinformatiebrief en het voortgangsdocument.

* 23% van alle uitkeringen in Zaanstad gaan naar Poelenburg en Peldersveld terwijl daar 10% van de inwoners wonen. 31% van de kinderen in Poelenburg en 26% in Pelders- en Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens.