ZAANSTAD - De gemeente gaat onderzoeken waar in Zaanstad Noord een coffeeshop kan komen. Sinds 1999 geldt er in Zaanstad een maximumstelsel van drie coffeeshops. Deze drie coffeeshops mogen zich op dit moment binnen de gemeente Zaanstad alleen in Zaandam vestigen.


Op dit moment zijn er twee coffeeshops in Zaandam vergund en is er één vergunning voor een coffeeshop beschikbaar. Begin dit jaar heeft een meerderheid van de raad laten weten een coffeeshop in Zaanstad Noord te willen. Het college gaat aan de slag met de uitvoering en heeft hierover een brief naar de gemeenteraad verstuurd. Stappen die gezet zullen worden zijn onder andere het uitvoeren van een inwonersonderzoek, het wijzigen van het huidige coffeeshopbeleid zodat een coffeeshop in Noord mogelijk wordt en het organiseren van een vergunningprocedure.

Onderzoek onder inwoners
De komende periode wordt er onderzoek gedaan onder inwoners uit Zaanstad Noord. Het onderzoek bestaat uit de bevraging van het Zaanpanel, een online enquête en een schriftelijk enquête via een aanvullende kleine steekproef. De verwachting is dat de raad na het komende zomerreces over de uitkomsten van het inwonersonderzoek wordt geïnformeerd.

Informeren raad en wijzigen coffeeshopbeleid
Om een vergunning te kunnen verlenen aan een coffeeshop in Zaanstad Noord zal allereerst het huidige coffeeshopbeleid moeten worden aangepast. In het huidige beleid staat namelijk dat er alleen vergunningen in Zaandam uitgegeven mogen worden. Afhankelijk van de resultaten van het inwonersonderzoek en het eerder uitgevoerde bestemmingsplanonderzoek is er de mogelijkheid om specifiek één of meerdere gebieden binnen Zaanstad Noord in het beleid op te nemen. Hiervoor wordt, tegelijkertijd met de resultaten van het inwonersonderzoek, een voorstel ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Vergunningenprocedure
Nadat het gewijzigde coffeeshopbeleid in werking is getreden, kan de vergunningenprocedure voor de beschikbare horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop worden opgestart. De verwachting is dat dit vanaf oktober 2021 zal plaatsvinden.

Aangezien Zaanstad deelneemt aan het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel de wietpilot genoemd) is een belangrijk aandachtspunt hierbij dat het wenselijk is om voor de start van het experiment gesloten coffeeshopketen de vergunningen voor alle drie de coffeeshops verleend te hebben.